№77 №77 жалпы орто билим берүү мектеби

Учебный процесс

Мектептин  өнүгүү программасы

2014-жылдын 28-августунда №1-Педагогикалык кеңеште

бекитилген.

 

Бишкек шаарындагы  №77 жалпы билим берүүчү орто мектептин 2014-2019- окуу жылдар үчүн өнүгүү

Программасы

 


“Окуучулардын таанып-билүү  жөндөмдүүлүгүн өстүрүү аркылуу

билим сапатын көтөрүү

 

 

Программа №77 жалпы билим берүүчү орто мектептин 2014-

жылдын 28-августунда №1-Педагогикалык кеңешмеде кабыл алынып, бардык мугалимдер жамааты тарабынан талкууланган.

                         Өнүгүү программасынын паспорту

 

 

Программанын аталышы жана анын таанып-билүү жөңдөмдүүлүктөрү б.ч багыттары

      №77 жалпы билим берүүчү орто мектептин “ Окуучулардын таанып-билүү жөндөмдүүлуктөрүн өстүрүү аркылуу билим сапатын көтөрүү” боюнча өнүгүү программасы.

Программанын аталышы: “Бишкек шаарындагы №77 жалпы билим  берүүчү  орто мектептин өнүгүү планы”.

 

 

 

Программаны ишке ашыруу үчүн нормативдик база

 Кыргыз Республикасынын  “Жалпы орто билим берүү жөнүндөгү” жалпы орто  билим берүү системасынын иштешинин жана өнүгүшүнүн,адамдын инсан катары эркин өсүп- өнүгүшүнөž өбөлгө  түзүүчү жана укукчул демократиялык коомдун дөөлөттөрүн калыптандыруучу укуктук уюштуруучулук жана каржылык негиздерин аныктайт.

 

Программаны иштеп  чыккандарЖумушчу тобунун курамдары: Мектептин директору: Дооталиева   Аида Арыпбековна жана №77  жалпы билим берүүчү орто мектептин мугалимдер жамааты
Программанын максаты жана милдеттери   Мектептеги ар бир окуучунун таанып- билүү жөндөмдүүлүгүн өстүрүү аркылуу  билим сапатын көтөрүү менен бирге

интеллектисин жогорулатууга,алган билимдерин турмушта пайдалана  алууга тарбиялоо;

Мектепте окуучуларды окутууда жаңы  технологиялык ыкмаларды колдонуу менен сапаттуу,жеткиликтүү билим-тарбия берүү;

 Программанын негизги принциптери№77 жалпы билим берүүчү орто мектептин мугалимдер жамааты жалпы окуучуларга гумандуу  мамиле жасоо менен

бирге окуу-тарбия процессин системалуу жүргүзүү;

Программаны ишке ашыруунун жолдоруПрограмма мектеп жетекчилиги жана чыгармачыл мугалимдер жамааты ,

мектеп окуучулары тарабынан ишке ашырылат;

Программаны ишке ашыруунун этаптары

(2014-2015-окуу

жылы)

 

 

 

2015-2016-окуу

жылы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017-окуу жылы

 

 

 

 

 

 

 

Предметтик сабактар

боюнча тереңдетилген класстарды ачуу боюнча (2016-2017-окуу жылы)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018-окуу жылы

 

 

 

 

 

2018- 2019-окуу жылы

 

 

    1-этап -2014-2015-окуу жылында программаны иштеп чыгып,

“Окуучулардын таанып-билүү жөндөмдүүлүгүн  арттыруу аркылуу билим сапатын  көтөрүү” үчүн шарт түзүү;

 

2-этап 2015-2016-окуу жылында мектептин материалдык-техникалык  базасын чыңдоо менен  бирге  “Окуучулардын таанып-билүү  жөндөмдүүлүгүн арттыруу аркылуу билим сапатын көтөрүү” үчүн шарт   түзүү, окуу жылынын аягында тереңдетилген предметтик багыттагы класстарды ачууну пландаштыруу;

 

 

3-этап  -2016-2017-окуу жылында “Окуучулардын таанып-билүү

жөңдө

 

мдүүлүгүн арттыруу аркылуу

окуу-тарбия процессинин эффективдүүлүгүн көтөрүү”:

а) Окутуу-тарбиялоо процессин оптималдаштыруу;

б) Окутуунун ар кандай жаңы технологиялык ыкмаларын колдонуп окутуу;

2016-2017 –окуу жылында мектепте терең-

детилип окутулган класстарды ачуу боюнча пландаштырылды:

1.Математика боюнча -5-кл;

2.Кыргыз тили,адабияты-7-“б”;

3.Физика -7- кл;

4.Орус тили -5-кл;

5.Чет тили- 5-кл;

6. Биология -6 –кл;

Предметтик сабактар боюнча тереңдетип

окутууга буга чейинки   ар бир мугалимдин

окуу ишмердүүлүгү эске алынып, төмөндөгү

мугалимдер бекитилди:

1-математика предмети  боюнча –Жумагазиев Мухамед;

2.Кыргыз тили жана адабияты-Өжөрбаева С;

3.Физика предмети б.ч- Жумагулова Ж;

4. Чет тили б.ч-Абдымамбетова Г;

5. Биология- Абакирова Р;

6.Орус тили- Жапаркулова Э;

 

Предметтик  сабактар боюнча тереңдетилген

класстарды ачуудан мурда окуучуларга түшүндүрүү иштерин  жүргүзүү зарыл. Андан соң  ата-энелерге  да маалымат берип, тереңдетилген класстарды окута турган мугалимдер   программа түзүшүп,  Билим берүү башкармалыгы тарабынан бекиттирип,

сентябрь айына даярдануулары зарыл;

 

 

 

4 -этап- 2017-2018-окуу жылы. Мында предметтик сабактарды тереңдетип  окутууну текшерүү менен бирге мектептин ички көзөмөлүнө коюу; Окуучулардын билим сапатын мониторинг менен салыштыруу;

 

5-этап- 2018-2019-окуу жылы  — жалпы

беш жылга каралган  мектептин өнүгүү программасынын аткарылышын,ийгилигин,

жетишкендигин карап чыгуу;

Программага коюлган талаптарды эске  алуу менен бирге  мектеп жетекчилиги өз алдыларына төмөнкүдөй

милдеттерди коет.

    Программанын негизги максатында көрсөтүлгөндөй  бардык окуу-тарбиялоо процессинде жана сабактан тышкаркы иш-чараларда таанып-билүү жөңдөмдүүлүктөрүн арттыруу маселесине көңүл коюлуусу зарыл;

Окуучулардын билим сапатын жогорулатуу  менен бирге азыркы учурдагы  эң заманбап талаптарга ылайык   мамлекеттик  стандарттагы  билимге ээ  болууга жетиштирүү;

Таланттуу ,ар  тараптан  өскөн окуучуларды колдоо;

Программанын көрсөткүчтөрү   Билим берүү уюмдарынын  арасынан

мектептин  билим берүү системасындагы

рейтингин жогорулатуу менен бирге

мектептин мугалимдер жамаатынын квалификациялык педагогикалык деңгээлин жогорулатуу негизги маселелерден болуп саналат.

Программанын ишке ашуу механизми

 

 Программа мектептин чыгармачыл мугалимдеринин тобунун аракети менен ишке ашат.
  

Мектепке жалпы мүнөздөмө

Кыргыз Республикасынын мыйзамындагы жалпы орто билим берүү жөнүндөгү мыйзамын ишке ашыруу менен  жаш өспүрүмдөрдү коомго социалдык жактан  жигердүү ылайыкташууга, өз алдынча  кесип тандоого, билим алууга, өзүн-өзү такшалтууга кудуреттүү, телегейи тегиз өсүп өнгөн инсанды тарбиялоону жана таалим берүүнү көздөгөн үзгүлтүксүз процесс катары мектеп өнүгүүнүн үстүндө иштөөсү  зарыл.

Ленин районуна караштуу №77-жалпы билим берүүчү орто мектепте жылдан-жылга окуучулардын саны өсүүдө.

 

                   Мектептин сырткы өнүгүү фактору

Ак-Өргөдөгү №77 жалпы билим берүүчү орто мектеп Ленин районуна караштуу Ак-Өргө жаны конушунун  Ашар -4 көчөсүндө жайгашкан.

Мектеп 1995-жылы 5-октябрда негизделген. Бишкек шаардык мэриясынын ОУну түзүү боюнча буйругунун, чечиминин негизинде негизделген.

Тиби: Мектеп

       Ишмердүүлүктүн (жолу) түрү: Окутуу жолу менен;

Кайсы тилде окутат ?: Кыргыз,орус (1-4кл);

Телефону: 41-22-66;

       Жетекчинин аты, атасынын аты: Дооталиева Аида Арыпбековна;

Устав (регистрацияланган номери жана датасы);

ОУнун түзүлүшү: 1-4-башталгыч кл(кыргыз, орус тилинде);

5-9-негизги билим алуу, ортоңку класс;

10-11-жогорку класс;

Проект боюнча окуучулардын сыйымдуулугу: 750 орундуу;

Жылытуунун түрү: электр менен;

 

 

 

 

Мектептин материалдык- техникалык базасы:

 1. Методикалык кабинет -1;
 2. Класс кабинеттери – 35;
 3. Спорт зал – 1 (365,5 м);
 4. Күрөш зал – 1 (4420,4 м);
 5. Жыйын залы – (503 м);
 6. Китепкана – 2 ( бирөөсү шаардык китепкана);
 7. Мед. кабинет;

Проект боюнча-29 класстык кабинет,бирок кийин кошумчаланган класстык кабинеттер менен 32 кл. кабинет болду;

Окуу негизги жана жогорку класстарда эки смендүүлүктө,ал эми башталгыч класстарда үч смендүүлүктө жүргүзүлөт;

Мектепке Ак-Өргөдөн, Ак-Ордодон, Селекциядан, Ороктон балдар келип окушат.

Жылдан-жылга мектепте окуучулар үчүн түзүлгөн шарт жакшы.

Акыркы үч жылда тартиби боюнча учетто турган балдар жокко эсе. Мектепте толук эмес үй –бүлөдөн-257 окуучу окуйт.  Негизи окуучулардын социалдык абалдарын изилдөөгө караганда- 119  аз камсыз болгон, ал эми көйгөлүү үй- бүлөнү-11 окуучу түзөт.

Ал эми квартиранттар- 495; Көп балалуулар- 169 ; Тоголок жетим-6; Жарым жетим-98, майып балдардын окуганы -12; Үйдө окуганы -1;

Афган согушуна катышкандардын балдары -7; Баткенде- 6; Апрель революциясы- 4; Ата-энеси башка мектепте мугалим болуп иштеп жүргөндөр- 47; Үй-бүлөдө жалгыз бой энелер- 35 ж.б;

Жогорудагы социологиялык жыйынтыкка караганда окуучуларга дифференциалдык форма менен мамиле жасап,окуучуларды илим-билим алууга кызыктыруу зарыл. Бирок көпчүлүк ата-энелер балдарынын кесиптик билим алышына кызыгышат;

 

Мектептин ички факторунун өнүгүшүнө 

                     анализ      

Азыркы учурда эң башкы максатыбыз таанып-билүү жөндөмдүүлүктү арттыруу менен мектеп окуучуларын илим-билимге кызыктыруу менен бирге ар бир окуучунун жөндөмүн байкоо; Окуучуларды райондук,шаардык олимпиадаларга активдүү катыштырып,окуучулардын партфолиосун уюштуруу зарыл.

Портфолио – окуучунун жеке иштери сактала турган папка. Бул портфолио окуучунун иш аткаруу учурундагы аракетин,бир нече предметтер боюнча өсүшүн,жетишкендиктерин көсөтүүчү максаттуу түрдө чогултулган иш.

Портфолиону толуктоонун этаптарын иштеп чыгуу зарыл:

 • Уюштуруу жана пландоо;
 • Материалдарды чогултуу,жыйноо;
 • Ой жүгүртүү этабы- мында окуу процессин жана негизги билдимдер менен көндүмдөдү   өзү кандай түшүнөөрүн  иликтөө боюнча окуучунун  ой жүгүртүүлөрүн көрсөткөн далилдер болот.                         

          

 

         Окуучулардын ден соолуктарынын чың

                                        болушу

Адамдын ден соолугунун чың болушу- анын жеке кызыкчылыгынын эн маанилүү көрсөткүчү. Ошон үчүн мектептерде окуучуларды өз ден-соолугу үчүн камкордук көрүүгө  үйрөтөбүз.

Ошондой эле спортко катышууга, ар кандай билим жаатындагы программаларга, семинар -тренингдерге катышууга кызыктыруу зарыл.

Мектепте спорт боюнча иштер жакшы жолго коюлган. Биздин окуучулар райондук,шаардык волейболдорго, баскетболдорго, мини-футболдорго активдүү  катышып, чоң-чоң приздерди женип алышкан. Мектепте ” Гандбол” , “Баскетбол“ , “Волейбол “, “ Женил атлетика”, “Күрөш”  кружоктору иштеп, окуучулардын ден соолугу үчүн пайдалуу болууда.

 

 Мугалимдердин кесиптик потенциалын көтөрүү

Мугалим өз билимин тынымсыз көтөрүп туруусу зарыл. Мектепте жаш мугалимдерге насаатты мугалимдер  бекитилген. Методикалык иш тынымсыз иш, мугалимдер райондук,шаардык, республикалык масштабдагы конференцияларга катышып турушат.

Мектепте өзүн-өзү башкаруу иши туура жолго коюлган.( Мектеп кеңеш, педогогикалык кеңеш, администрация жана окуучулардын өзүн-өзү башкаруусу ).

 

Мектеп психологунун келечектеги б.а. 2014-2019-окуу

жылдарына алдына койгон программасы

Эң биринчи “ Психологдун бурчу” түзүлүшү керек. Ал бурчка окуучулар жана ата-энелер үчүн кызыктуу психологиялык   кеңештер, маалыматтар, пайдалуу макалалар илинет.

Ошондой эле келечектеги иш планда окуучулар менен өз алдынча иш жүргүзү үчүн психологиялык жардамга муктаж болгон окуучулар үчүн жана сабак берип чарчаган мугалимдерге стресстен арылуу максатында ар кандай көнүгүүлөрду жасатып,аларга жардам берсек дейбиз.

 

Биз 2014-жылга чейин окутуу процессинде гумандаштыруу    маселесин коюп келгенбиз .

 

Өнүгүү  программасынын жаныча түзүлүш концепциясы

Эң биринчиден , окуучулар сапаттуу билим алышы зарыл. Бул концепциянын негизги максаты жаңыча билим берүүдө толеранттуулукту,сапаттуу жана жеткиликтүү  билим берүүнү алдыларына коюсу зарыл.

 Мектепти өнүктүрүүнүн багыттары (2014-2019)

Программаны ишке ашыруудага негизги иш -чараларЖоопкерчиликтүү адамАткарылыш мөөнөтү
1 Мектептин окуу бөлүм башчыларынын кызматтык милдеттемесин өзгөртүү менен бирге башталгыч,ортоңку,жогорку класстардын окуучулары менен окуу- тарбия ишинде тыгыз иш алып баруулары зарыл.Окуу-тарбия иши боюнча директордун орун басары2014-2016
   2 Өнүгүү программасын аткаруу үчүн мугалимдердин педагогикалык квалификациясын жогорулатуу  керек.Усулдук иштер боюнча директордун орун басары2014-2016
   3 Мектепте окуу иштерин жүргүзүү үчүн окуучулардын ата-энелерине мектеп тууралуу жана анын материалдык-техникалык жактан жабдылышы боюнча маалыматты так берип туруу зарыл.Директор жана окуу бөлүм башчы2014
  4 Мектепте үйрөтүүчү семинарларды көп өткөрүү,окуучуларды компетенттүүлүккө үйрөтүүОкуу бөлүм башчы2014-2015
  5 Мектептин 3-4,5-8,9-10-11-класстар боюнча билим сапатын жогорулатуу боюнча иш чараларды өткөрүүОкуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басары2014-2019
  6 Жакшы окуган,таланттуу окуучуларды колдооОкуу-тарбия иши боюнча директордун орун басары2014-2019
  7 Мектептеги эң жакшы окуган окуучулар үчүн ар кандай конкурстарды, мектеп ичинде олимпиадаларды,логикалык ой жүгүртүү үчүн ар кандай семинар -тренингдерди уюштурууОкуу-тарбия иши боюнча директордун орун басары2014-2019
  8 Мектепте илимий окууларды,докладдарды коргоону,предметтик сабактар боюнча жумалыктарды өткөрүүОкуу-тарбия иши боюнча директордун орун басары2014-2019
  9 Мектептин сайтына “Биздин сыймыктарыбыз “деген темада жеңүүчүлөрдү киргизүүОкуу-тарбия иши боюнча директордун орун басары2014-2019
  10 Сабактарынан эң мыкты окуган балдардын ийгиликтеринин жыйынтыктарын чыгарууОкуу-тарбия иши боюнча директордун орун басары2014-2019
  11 Мугалимдердин ишине стимул көрсөтүүОкуу бөлүм башчысы2014-2019
  12 Сабактарды жаңы технологиялык ыкма менен өтүүОкуу-тарбия иши боюнча директордун орун басары2014-2019
 13Усулдук бирикмелердин жаныча иштерин уюштурууУсулдук бирикмелердин башчылары2014-2019

2014-2019

 14 Окуучуларга мектептен кесиптик багыт берүүОкуу-тарбия иши боюнча директор-

дун орун басары

2014-2019
 15 Бүтүрүүчү класстардын моделин иштеп чыгууОкуу-тарбия иши боюнча директордун орун басары2014-2019
  16 Мектептеги окуучулардын сабакта жана сабактан тышкаркы иштеринин жыйынтыгын чыгарууОкуу бөлүм башчысы жана предметтик мугалимдер2014-2019

 

 

 

 

 

 

 

         Мектепте иштеле турган  долбоор иштери  боюнча

       1.”Күндүн энергиясынан жылуулук алуу”( 2014-2015-ж).

Жетекчиси: Жумагулова Жыпаргүл;

Аткаруучулар : Бактыбек кызы Айчүрөк;

                            Максатбек кызы Эмина ;

Долбоордун  максаты: Улуттук каада-салтыбыз болгон боз үйдү сактоо жана өркүндөтүү; колунан көөрү төгүлгөн усталардын жана уздардын кол өнөрчүлүгүн даңазалоо; тоодо жашаган элдердин ден-соолугуна,социалдык абалынын жакшырышына кам көрүү үчүн;боз үйдө жылуулукту камсыз кылуу;аз чыгым кетирүү менен чыгашанын азайышына алып келүү;экологиянын сакталышына шарт түзүү.

Милдеттери: Боз үйгө күндөн алынган энергиянын эсебинен жылуулук киргизүү;боз үйдү жылытууга кеткен чыгымды эсептеп чыгуу; бюджеттен кетирилген чыгашанын азайышын аныктоо;боз үйгө күндөн алынган энергиянын эсебинен киргизилген жылуулуктун эффективдүүлүгүн аныктап чыгуу.

Актуалдуулугу: Боз үй байыркы бабаларыбыздан бизге күнү бүгүнкүдөй жеткен нарктуу, салттуу  байлык экендиги;

 

Боз үй тигип чечүүгө жана көчүп конууга ыңгайлуу жөнөкөй жана женил болот.Аны чечип туруп, бүктөп  да коюшат.

Бул  долбоордо  окуучуларыбыз орточо боз үй жана аны      жылытууга кетүүчү чыгымдарды эсептеп чыгышат.

Күндөн  алынган энергиянын эсебинен боз үйдү жылытуу үчүн               жумшалуучу чыгымдарды эсептешет.

 1. “Жылуу, ыңгайлуу жаша “ 2015-2016-жылдар

Жетекчиси: Жумагулова Жыпаргүл;

Аткаруучулар: Осмонкул кызы Жылдыз;

                           Кенжебек  кызы Айзада;

 Долбоордун  максаты: Күнүмдүк турмушта жылуулук өткөргүч процесстеринин кубулушун үйрөнүү.

  Милдеттери: үйдүн жылуулугун эффективдүү сактоону  камсыздоо;  ден-соолукту сактоо үчүн жылуулукту өткөрүү процессин  билүү;

  Актуалдуулугу: Жылуулук кубулушунун өнүгүшүнүн тарыхы. Жылуулук өткөрүмдүүлүктү үйдү жылуулоодо колдонуу. Жылуулук өткөрүмдүүлүктү суук мезгилде кийим тандоодо  пайдалануу.          Кыймылсыз заттын же заттын өзүнүн ички энергиясынын өзгөрүш процесстери.

      Имараттын жана үйдүн жылуулугун сактоочу негизги маселе болуп,от жагуу сезонунда жылуулукту сактоо жана экономдоо болуп эсептелинет.

 

          3.Мектеп “Жол коопсуздугу” деген темадагы  долбоорго катышат.  Долбоор 2015-жылдын  апрель айынан 2016-жылдын мартына чейин жүргүзүлөт.

Долбоордун кардинатору: Чынара Касмамбетова

Максаты: ЖЖЭ (жолдо жүрүү эрежелери) боюнча жаңы окуу жылында жол эрежелерин иштеп чыгуу;

 1. Мобилдик авто шаарчаларды уюштуруу;
 2. Семинар ,тренингдерди уюштуруу;
 3. Отчет;
 4. Жаш инспекторлорду катыштыруу;

Долбоор  4 этаптан турат.

        1.Даярдоочу (2015-жылы февралда болот)

 2.ЖЖЭ боюнча жаңы окуу планын иштеп чыгуу ;

 3.Семинар -тренингдерге катышуу;

 4.Финалдык этап-аналитикалык отчет даярдоо

  

          4.Жаңы конуштарга медициналык кызматты жакшыртуу боюнча Корея эл аралык кызматташтык агентствосу менен бирдикте жаш өспүрүмдөрдөгө  тиш жууганды үйрөтүү боюнча  долбоор  иштеп чыгуу пландаштырылды.

Долбоордун негизги стратегиясы: Окуучулардын тиштерин сактоо(ооз көңдөйү). Фтор менен тиштерин жууп үйрөтүү. Окуучулардын ден-соолугун сактоо;витаминдүү тамактарды сунуш кылуу;тишти туура  тазалоо  боюнча тренингдерди өткөрүү;

Атайын тишти туура жууп- тазалоо боюнча комиссиянын мүчөлөрүн бекитүү зарыл. Алар ата-энелер коммитетинен,класс жетектичиден, мектептин мед. айымынан, предметтик мугалимдерден  түзүлөт;

Мектептин директору ушул  долбоор боюнча толук көзөмөл жүргүзүп, окуучуларды тиштерин туура жууганга үйрөтүү менен ата-энелерге дагы толук маалымат берип турат.

 

 

 

   

      Мектепте келечек планда өтүүлүчү тренингдер:

Тема: “Жолдогу жүрум-турум маданияты»; (2015-2016-окуу жылында)

”Уюлдук телефондорду пайдалануу маданияты”. (2015-2016-окуу жылында);

“Жол кыймылынын негизги эрежелери”. (2015-2016-окуу жылында);

 

”Балдардын жол-транспорттук кырсыктарынын чыгышынын негизги себептери”ж.б. (2015-2016-окуу жылында);

Ошондой эле мектептин математика мугалими Молдокеримова Ажар

биринчилерден болуп,окуучуларга долбоор менен иштөөнү математика сабагы боюнча үйрөтүп, изилдөө долбоорунун негизги багыттарын,максаттарын  кандай коюу керектиги тууралуу  көп иштерди аткарды. Учурда “Ак Өргөнүн келечеги”  аттуу долбоор менен

иштөө боюнча 9 –А класстын окуучулары менен биргеликте   аталган тема  боюнча кароо-сынак жарыялады.

Окуучулардын компетенттүүлүгүн  калыптандыруу

             боюнча (2014-2019-окуу жылдары)

Компетент-к Башталгыч класстар Негизги   класстар  Жогорку класстар
1. БаалуулуккаТуулуп –өскөн

жердин  баалуулугун, өз элинин каада-салтын билүү

Кыргыз Республикасынын

баалуулуктарын билүү

Коомдогу ар бир

өсүштү билүү ,ой

жүгүртө алуу

2.Маданияттуу-

лукка

Маданияттуулукту

түшүнүү

Өз элинин жана дүйнө элинин маданиятын

билүүгө аракет жасоо

Жаштарды жакшы жүрүм-турумга, адамдагы эң мыкты нарк-насилге тарбиялоо
3. Коммуникатив-

дүүлүккө

Туура окууга үйрөнүү.

Чет тилине кызыктыруу

 Илим-билим алууга кызыктыруу Жазууда жана сүйлөө  кебинде  адабий тилдин нормасында  сүйлөөгө

үйөнүү

4. МаалыматтыкАр кандай булактардан информацияны

алууга үйрөнүү

Компьютерди   билүүгө,программа түзүүгө  көнүгүүИнформациялык-коммуникациялык ресурстарды пайдаланууну үйрөнүү
5. Таанып-билүү Окуучулардын таанып-билүү жөндөмдүүлүгүн

өстүрүү

Предмет аралык байланыштарды так билип,  маданиятка таандык предметтер-

дин,түшүнүктөрдүн маанисин билет.

 Окуучуларды эрудициялуу болуу менен бирге  билгендерин турмушта пайдалана билип, аны ишке ашырууга  жөндөмдүү , жоопкерчиликтүү

инсан болууга багыттоо зарыл.

 

 

Компотенттүүлүк –  бул билим,  тажрыйба,  тигил же бул суроонун тегерегинде ой жүгүртүү болуп эсептелет. Маселен. Тил илиминде өзүнүн  тилдик аспектиде караганда кеп байлыгы нын кенен болушу,алган билимин турмушта колдоно алышы болуп эсептелет.

Ошон үчүн компетенция –  бул илимдин жыйнагы,  илим-билимге кызыгуу, ал эми компетенттүүлүк ишмердүүлүктүн негизинде келип чыгат.

Азыркы учурда окуучуларды окутууда эң биринчи чечиле турган маселе — баланы жеке инсандык касиетке тарбиялоо  болуп саналат.

Окуучулардын жеке инсандык касиетин калыптандырууда  мугалимдер өз билимдерин өркүндөтүп, сабак өтүүдө жекече  жана  деңгээлдештирилген  окутуу ыкмаларын колдонуулары  керек.

Мектепте билим берүү системасында окуучуларды окутуу төмөнкүдөй         

                                         болуусу  зарыл

                             Окутуунун түрлөрү  Ким аткарат?
1.Окуучулардын ар биринин психологиясын билүүМектептин психологу
2. Класстык ачык саат Билим-тарбия берүү программасын жетекчиликке алуу менен бирге окуу бөлүм башчылар иш алып барат.
3.Сабактан тышкаркы иштер,кесипке багыт берүү боюнча окуулар.
4.Өз билимин өркүндөтүүсү
5.Сабактан тышкаркы иштерОкуу бөлүм башчылар,мугалимдер,класс жетекчилер
6.Окуучулар менен практикалык иштерди жүргүзүү
7. Окуучулардын өзүн-өзү башкаруусу
8. Окуучулардын эмгекке болгон ишмердүүлүгү

 

Программанын ишке ашкандан кийинки күтүлө турган жыйынтык

    Мугалимдерде:

*    өзүнүн предметине берилип кызыккандык;

 • кесиптик ишмердүүлүгүнө жеке жооопкерчилик өсөт;
 • профессионалдык чыгармачылыгы жогорулап, билим берүүчүлүк чеберчилиги жогорулайт;
 • педагогикалык технологияларга ээ болот;
 • демилгечилиги,чыгармачылыгы өсөт
 • Жетекчилерде:

*   билим берүүнүн маданияттуулугун уюштура билет;

 • билим сапатты кантип жогорулатуунун жолдорун таба билет
 • Мугалимдердин инновациялык жол менен иштеген чыгармачылыгын көрө билет;

 

      Окуучуларда

 • билим сапаты жогорулайт, долбоор  жазуу ишмердүүлүгү жана изилдөөчүлүк жөндөмү көбөйөт;
 • мектепке жана мугалимге ишеними өсөт;

 

 

 • Ата-энелерде

ата-энелердин мектепке болгон ишенимдери  дагы артып, айрым чечилбеген маселелерге жардам берип,мектеп менен тыгыз байланышышат;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратная связь