№77 №77 жалпы орто билим берүү мектеби

Учебно-воспитательная работа

 

                                                                    «Бекитемин:”

                                                                                              №77 –орто мектебинин

Директор:_________Дооталиева А.А

 

 

№77–жалпы орто билим берүү мектебинин 2018–2019–окуу жылына карата

                                      окуу -тарбия иштери боюнча жылдык планы

 

Иштин мазмунуМөөнөтүКайда каралат? 
Август   
1Окуучулардын контингентин тактоо20.08–09.–09Директор алдындагы кеңешмеде 

 

2Педагогикалык кадрлардын курамын тактоо, окуу жүктөмдөрүн алдын ала бөлүштүрүү.25.08–01.09.Директор алдындагы кеңешмеде 
3Август педагогикалык кеңешмесине даярдануу жана өткөрүү.25.08–30.08.Пед. кеңешмеде 
4Предметтик мугалимдердин шаардык кеңештерине, усулдук декадаларына катышуусун уюштуруу.25.08–27.08Усулдук бирикмеде 
5Күзгү сыноого калтырылган окуучуларды тактоо20–25.08Администрациялык кеңеште 
6Мектептин бүтүрүүчүлөрү жөнүндө маалымат алуу.20–29.08Администрациялык кеңеште 
7Кыргыз билим берүү академиясы тарабынан бекитилген мамлекеттик стандарттагы окуу программаларына ылайык түзүлгөн мугалимдердин календардык–тематикалык пландарын текшерүү жана бекитүү27.08–10.09Окуу    бөлүм

башчылар

 
8Окуу–тарбия иштери боюнча жылдык планын түзүү, бекитүү.20.08–01.09.Администрациялык кеңешмеде 
9Окуу кабинеттерин жаңы усулдук–нормативдик көрсөтмөлөр менен сунуштарынын негизинде толуктап жабдууга көзөмөл жүргүзүү20.08–01.09.Директор алдындагы кеңешмеде 
10Окуучуларды мектепке кабыл алуу20.08–01.09  
Сентябрь 
11Биринчи окуу күнү мектеп ичинде дежурствону уюштуруу, санитардык –гигиеналык талаптардын сакталышын көзөмөлдөө.01.09 

Директор алдындагы

кеңешмеде

 

 

 

12Сабактардын расписаниесин түзүү.01.–05.09Администрациялык кеңеште 
13Усулдук кеңештин иш планын түзүүгө жана анын кеңешмесин өткөрүүгө катышуу01–05.09Директор алдындагы кеңешмеде 
14Ош–статистикалык отчетун тапшыруу01.09–09.09  
15Тарификация түзүү01–15.09Усулдук кеңеште 
16Окуучулардын окуу китептери жана күндөлүктөрү менен камсыз болушу01.15–09 Администр-к

кеңеште

 

 

17Предметтер боюнча жазуу, лабораториялык, практикалык жана текшерүү иштеринин нормативдерин тактоо01-15.09Директор алд. кеңеште 
18Класстык журналдардын толтурулушуна бирдиктүү талаптарды иштеп чыгуу01-05.09Окуу бөлүм

башчы

 
19Усулдук бирикмелердин, чыгармачыл топтордун жана иштерин пландаштырууга катышуу01-05.09Директор алдындагы  кеңеште 
20Мугалимдердин жумуш убактысын эсепке алуу табелин толтурууАй ичиДиректор алдындагы  кеңеште 
21Чет тилин жана информатика сабактары боюнча окуган окуучулардын тизмелерин тактоо01-10.09Директор алдындагы. кеңеште 
22Убактылуу келбей калган жана ооруп калган мугалимдердин сабактарын алмаштырылып өткөрүлгөн сабактын эсебин алуу01.09-30.09Окуу бөлүм башчы 
23Мектептин китепканасынын иш кагаздарын текшерүү10.09-15.09Ус улдук кеңеште 
24Класстык журналдарды текшерүү20.09-25.09  
25Жаш мугалимдердин сабактарына катышуу01.09-30.09Усулдук кеңеште 
Октябрь 
26Мектептик предметтик олимпиадаларды өткөрүүнү пландаштыруу01-10.10Окуу болүм башчы 
27Класстык журналдарды текшерүү20.10-25.10Окуу бөлүм башчы 
28Убактылуу келбей калган жана ооруп калган мугалимдердин сабактарын алмаштырылып өткөрүлгөн сабактын эсебин алууАй сайынОкуу бөлүм башчы 
29Мугалимдер күнү майрамын даярдоого жана өткөрүүгө катышуу01-04.10Директор алд. кеңеш 
30Мугалимдер тарабынан окуучулардын дептерлерин текшерүүсүн көзөмөлдөөГрафик боюнчаДиректор алд. кеңеш 
31Окуу-тарбия иштеринин жүрүшүн көзөмөлдөө02.10-30.10Директор алд. кеңеш 
32Окуучулардын сабакка катышуусун, жетишүүсүнө, билим сапатына мониторинг жүргүзүү20.10-05.11Пед  кеңеште 
33Усулдук кеңештин заседаниесин өткөрүүГрафик боюнчаУсулдук кеңеште 
34Мугалимдердин окуучулардын дептерлерин текшерүүсүн көзөмөлдөөГрафик боюнчаОкуу бөлум, башчы 
35Жаңы келген мугалимдердин сабактарына катышууДайымаУсулдук кеңеште 
36Химия, биология сабактарынын декадасын өткөрүү11.10-21.10Өндүрүштүк кеңешме 
 

Ноябрь

 
37Педагогикалык кеңешмени өткөрүүгө даярдык көрүү29.10-03.10Алминистрациянын

кеңешинде

 
38Окуу-тарбия иштери боюнча 1-чейректин жыйынтыгына карата талдоо6-11.111Окуу бөлүм

башчы

 
39Чейректердин жыйынтыгы менен класс жетекчилердин отчетторун алуу30.10-02.11  
40Предметтер боюнча окуу программалардын аткарылышын тактоо30.10-02.11Директор алд. кеңеш 
41Убактылуу келбей калган жана ооруп калган мугалимдердин сабактарын алмаштырганды журналга киргизүү, калтырган жана алмаштырган сабактардын эсебин алуу08.11-30.11Директор алд. кеңеш 
42Мектеп олимпиадасын өткөрүү15.11-20.11Окуу болүм башчы 
43Жазуу, лабораториялык, практикалык жана текшерүү иштерин нормативдеринин аткарылышы30.10-02.11Ус улдук кеңеште 
44Окуучулардын күндөлүктөрүнүн толтурулушунун абалыГрафик боюнчаОкуу болүм башчы 
45Сабактан жетишпеген окуучуларды аныктоо жана алар менен жекече иш алып барууАй ичиУсулдук кеңеште 
46Класстык журналдардын толтурулушунун абалын көзөмөлдөө01.11-20.11Окуу болүм башч.ы 
47Окуу кабинеттеринин жабдылышын, абалын, усулдук материалдар менен камсыздалышын көзөмөлдөө01.11-06.11Окуу болүм башчы 
48Математика, физика сабактарынын декадасын өткөрүү22.11-02.12Окуу бөлүм башчы,.усулдук бирикмеде 
49Предметтик  олимпиаданын жыйынтыгы менен шаардык олимпиадага даярдооГрафик боюнчаОкуу бөлүм башчы

Преметтик мугалим

 
50Жаш мугалимдердин сабактарына катышып, методикалык жардам берүүАй ичиОкуу бөлүм башчы 
51Математика сабагы боюнча шаардык семинарга даярдык көрүү01.11-20.11Окуу бөлүм башчы 
52Мугалимдердин райондук, шаардык семинарларга катышуусун көзөмөлдөө жана катышууГрафик боюнчаОкуу бөлүм башчы,усулдук бирикмеде 
    
53Класстык журналдардын толтурулушунун абалыАй сайынУсулдук кеңеште 
54Предметтик жумалыктардын өткөрүлүшүн көзөмөлдөөГрафик боюнчаОкуу бөлүм башчы 
55Убактылуу келбей калган жана ооруп калган мугалимдердин сабактарын алмаштырганды журналга киргизүү, калтырган жана алмаштырган сабактардын эсебин алууАй сайынОкуу бөлүм   башчы 
56Предметтик мугалимдердин сабактарына дайыма катышууДайымаӨндүрүштүк кеңешме 
57Окуу–тарбия иштеринин жүрүшүн көзөмөлдөөДайыма 

 

 
58Инновациялык жана экспериментталдык иштердин жүргүзүлүшүн көзөмөлдөө16-21.12  
59Окуу программасынын аткарылышын көзөмөлдөө23-26.12  
60Мугалимдердин шаардык предметтик семинарларга катышуусун көзөмөлдөө25-29.12Ус улдук бирик- менин кеңеш. 
61Кышкы каникулду уюштурууну пландаштырууДекабрь айы  
    
62Биринчи жарым жылдагы окуу программаларын аткарылышы02-09.01Педкеңеште 
63Предметтик окуу кабинеттеринин жабдылышынын жыйынтыгын чыгаруу02-09.01  
642-чейректин жыйынтыгына карата окуу-тарбия иштеринин жыйынтыгы. Педкеңеш02-09.01Педкеңеште 
65Окуу жылынын экинчи жарым жылдыгына карата предметтик мугалимдердин календардык-тематикалык пландарын коррекциялоо02-09.01Администрациялык кеңеште 
66Усулдук бирикмелердин, чыгармачыл топтордун иш чараларына катышууГрафик боюнчаУс улдук бирик- менин кеңеш 
67Билим тууралуу артыкчылык документтерге талапкер окуучуларды  тактоо.11-16.01Администьрациялык кеңеште 
68Убактылуу келбей калган жана ооруп калган мугалимдердин сабактарын алмаштырганды журналга киргизүү, калтырган жана алмаштырган сабактардын эсебин алууАй сайынАдминистрациялык кеңеште 
69Сабактан жетишпеген окуучуларды аныктоо жана алар менен жекече иш алып барууЧейрек сайынДиректор алд.ындагы кеңеште 
70Чейректердин жыйынтыгы менен класс жетекчилердин отчетторун алуу   
71Алдыңкы иш тажрыйбаны жайылтуу боюнча иш чараларГрафик боюнчаУсулдук бирик. кеңешинде 
72Класстык журналдардын текшерилишиГрафик боюнчаАдминистрациялык кеңеште 
73Окуучулардын күндөлүктөрүнүн толтурулушунун абалыГрафик боюнчаАдминистрациялык кеңеште 
74Мугалимдердин сабактарына катышуу02-30.01Администрациялык кеңеште 
    
75.Класстык журналдардын текшерилишиГрафик боюнча  
76..Предметтик жумалыктардын өткөрүлүшүн көзөмөлдөөГрафик боюнчаАдминистрациялык кеңеште 
77.Убактылуу келбей калган жана ооруп калган мугалимдердин сабактарын алмаштырганды журналга киргизүү, калтырган жана алмаштырган сабактардын эсебин алууАй сайынАдминистрациялык кеңеште 
78Мугалимдердин окуучулардын дептерлерин текшерүүсүн көзөмөлдөө.График боюнчаАлминистрациянын

кеңешинде

 
79Жаш мугалимдердин сабактарына катышуу жана методикалык жардам көрсөтүү01-06.02Окуу бөлүм

башч.

 
80Мектептеги   шыктуу балдар менен иш алып барууну көзөмөлдөө15-20.02Администрациялык кеңеште 
   Директор алд. кең
81“Жылдын мыкты мугалимин” өткөрүүгө даярдык көрүүМарт айыДиректор алд. кең 
82Чейректердин жыйынтыгы менен класс жетекчилердин отчетторун алууЧейрек сайынОкуу болүм башч. 
83Окуу-тарбия иштери боюнча 3-чейректин жыйынтыгын талдоо. Педагогикалык кеңешме.21-31.03Ус улдук кеңеште 
84Мугалимдердин окуучулардын дептерлерин текшерүүсүн көзөмөлдөөГрафик боюнчаОкуу болүм башч. 
85Убактылуу келбей калган жана ооруп калган мугалимдердин сабактарын алмаштырганды журналга киргизүү, калтырган жана алмаштырган сабактардын эсебин алууАй сайынУсулдук кеңеште 
86Класстык журналдардын текшерилишиГрафик боюнчаОкуу блүм башч. 
87Мугалимдердин сабактарына катышууДайымаОкуу болүм башч. 
88Окуучулардын күндөлүктөрүнүн толтурулушунун абалыГрафик боюнчаОкуу бөлүм башч.усулдук бирик. 
   Окуу бөлүм башч.

Преметтик мугалим

899-11-класстардын окуучуларын жана алардын ата-энелерин жыйынтыктоо аттестациясын жүргүзүүнүн жобосу менен тааныштырып,  метептеги экзамендерге даярдануу маселелерин талкуулооАпрельОкуу бөлүм башч. 
90Бүтүрүүчү класстардын окуучулардын экзамендик материалдар менен камсыз кылуу.АпрельОкуу бөлүм башч. 
91Бүтүрүү жана көчүрүү экзамендерин өткөрүүгө карата даярдык.АпрельОкуу бөлүм башч.усулдук бирик. 
92Убактылуу келбей калган жана ооруп калган мугалимдердин сабактарын алмаштырганды журналга киргизүү, калтырган жана алмаштырган сабактардын эсебин алууАй сайынАдминистрациялык кеңешмеде 
93Жаш мугалимдердин сабактарына катышуу жана методикалык жардам көрсөтүү01-06.04Усулдук кеңеште 
94Бүтүрүүчү класстардагы кыргыз тилинен жана математикадан милдеттүү түрдөгү экзамендер боюнча жазуу машыгуу иштерин жүргүзүүапрельОкуу бөлум, башч 
95Бүтүрүү экзамендерин өткөрүү боюнча атайын бурч уюштурууАпрельОкуу бөлүм   башчы 
96Бүтүрүүчү класстардын окуучуларынын арасында кесипке багыт берүү боюнча иштерди жүргүзүү. Республикадагы жогорку жана атайын орто окуу жайлары жөнүндө маалымат берүүАпрель-майӨндүрүштүк кеңешме 
97Бүтүрүүчүлөрдү жана ата-энелерди жалпы республикалык тестирлөөнүн жүргүзүлүү жобосу менен тааныштырууАпрель 

 

 
98Көчүрүү экзамендерин жана тандоого коюлган экзамендерин тактооАпрель-майОкуу бөлүм. кеңеш 
99Класстык журналдардын текшерилишиГрафик боюнчаОкуу бөлүм кеңеш. 
100Мугалимдердин сабактарына катышууДайымаОкуу бөлүм кеңеш 
Май 
101Мугалимдердин окуучулардын дептерлерин текшерүүсүн көзөмөлдөөГрафик боюнчаОкуу бөлүм, башч 
102Өз билимин өркүндөтүү курстары боюнча жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыктарыМайУсулдук иштер б.ч окуу бөлүм  башчы 
103Класстык журналды текшерүүГрафик боюнчаОкуу бөлүм. кеңеш 
104Окуучулардын күндөлүктөрүнүн толтурулушунун абалыГрафик боюнчаОкуу бөлүм. кеңеш 
105Экзамендердин расписаниелерин жана экзамендик комиссиялардын курамдарын түзүү боюнча иш алып барууМайОкуу бөлум. кеңеш. 
106Сабактан жетишпеген окуучуларды аныктоо жана алар менен иш алып барууМайАдминистрац. кең. 
107Окуу жылын аяктоого даярдык көрүүМайАдминистрац. кең 
108Окуу жылындагы предметтер боюнча окуу программаларынын аткарылышынын жыйынтыгыМайУсулдук бирик. кеңеш. 
109Бүтүрүүчү 9-11-класстарды– окуучуларын класстан класска көчүрүү аттестациясын жүргүзүүгө, бүтүрүүгө, бүтүрүүчүлөрдү сыйлоого карата иш кагаздарын даярдооМайАдминистрац. кең 
1109-11-класстардын окуучуларынын ата-энелери менен жыйынтыктоочу аттестацияларын өткөрүү боюнча чогулуш өткөрүүМайАдминистрац. кең 
111Бүтүрүү,көчүрүү экзамендеринин расписаниелерин жана консультациялардын графиктерин бекитүүАпрель-майАдминистрац. кең 
112Оорусуна байланыштуу экзамендерден бошотулуучу окуучулардын тизмелерин тактооМайДиректор алд. кеңеш 
113Бүтүрүү жана көчүрүү экзамендерин өткөрүү. Экзамендик комиссиялардын сапаттуу иштешин камсыз кылууМай-июньУсулд. кеңеште 
114Билим тууралуу мамлекеттик документтерди алууга карата окуучулардын иш кагаздарын даярдооМарт-майАдминистрац. кең 
115Класс жетекчилерден окуу жылынын жыйынтыгы боюнча отчетторду алууМайПедкеңеш 
116Бүтүрүүчү класстардын класс жетекчилеринен отчетторду алууИюньПедкеңеш 
117Мектептин  кийинки окуу жылына карата даярдыгына көз салууАпрель-майАдминистрац. кең 
118Усулдук кеңештин окуу жылы  ичинде аткарган иштеринин жыйынтыгыМайДиректор алд.кең. 

 

119Кийинки окуу жылына карата иш план түзүүИюньДиректор алд.кең.
120Убактылуу келбей калган жана ооруп калган мугалимдердин сабактарын алмаштырганды журналга киргизүү, калтырган жана алмаштырган сабактардын эсебин алууАй сайынАдминистрац. кең
121Китепкананын иш кагаздарын текшерүүМайАдминистрац. кең
122Окуу-тарбия иштери боюнча окуу жылынын жыйынтыгын чыгаруу. Пед.кеңешАвгустПед.кеңеш (жаңы окуу жылын уюштуруу б.ч)

 

 

 

Окуу  бөлүм  башчы:                              Өжөрбаева С.М

 

 

                                 

                                                          Макулдашылды жана такталды 

                                                                                                                                    БЕКИТЕМИН

«      » __________  2018 –ж   

                                                                                                                                       №77-орто мектебинин 

педагогикалык кенешменин  

                                                                                                                                    директору:  А.А.Дооталиева

_________ токтому

                                                                                                                                                                 

 

                                             2018-2019-окуу жылына карата  №77- жалпы  орто билим берүү мектебинин

ички көзөмөлүнүн планы

 

Мектептин ички көзөмөлүнүн багыты:

 

 • Окуу-тарбия процессин улантуу,окуучулардын өнүгүү динамикасын байкоо,кабыл алган билимдерди ишке ашыруу жөндөмдүүлүгүн,өзгөчөлөнгөндөрдүн эсебин алуу,кызыкчылыктарын,билим алуунун мүмкүнчүлүктөрүн жана ар бир окуучунун ден соолугунун сактыгы боюнча иштер.

                                                           

Мектептин ички көзөмөлүнүн максаты:

 

 1. Педагогикалык чыгармачылыкта эмгектенүүдө окутуунун эффективдүү методдорун пайдалануу ;
 2. Предмет боюнча окуучулардын жакшы жетишкендиктерин жана жетишпегендеринин эсебин алуунун ынгайлуу формаларын пайдалануу;
 3. Диагностика системасын иштеп чыгуу;
 4. Окуучулардын билиминин өнүгүшү динамикасын жүргүзүү;
 5. Мугалим менен окуучунун ортосундагы мамиле жана окутуучу менен окуучунун ортосундагы мамилесин байкоо;
 6. Окуутуунун чейректик бөлүмдөрдө билим сапатын кароо;
 7. Предметтер боюнча сабактан тышкаркы иштердин өнүгүшүн байкоо;
 8. Билим берүү процессинде билим алуучулардын психологиялык жактан маанайын камсыз кылуу;
 9. Окутуу-тарбиялоо процессте  педагогикалык жаамат менен администрациянын ортосундагы кесиптик –чыгармачылыкты эффективдүү өнүктүрүү;
 10. Педагогикалык жамааттын мүчөлөрүнүн чыгармачылык ийгилигин баалоо.

 

 

 

                                                            2018-2019-окуу жылына карата  №77-орто мектебинин

                                                                                      ички көзөмөлүнүн планы

Текшерүүнүн мазмунуТекшерүүнүн максатыТекшерүүнүн түрүТекшерүү чөйрөсүЖооптууТекшерүүнүн жыйынтыгы
 Август 
1.КР «Билим берүү»  мыйзамынын аткарылышын көзөмөлдөө
1Биринчи калассты комплектөөМектептин Уставынын талабы боюнчаТематикалык1-класска кирген окуучулардын тизмеси жана документиДиректорБуйрук
22015-2016-окуу жылындагы бүтүрүүчү 9-11-класстын окуучуларын тактоо11-класстын бүтүрүүчүлөрдүн маалыматын топтоо жана 9-класстын окуучуларынын маалыматын тактооТематикалыкКласс жетекчилерден бүрүүчү жана 9-класстын окуучулары жөнүндө маалымат алуу1Камалова Н- 9-«А» кл

2.Абдымамбетова    Г-9-б;

3.Осмонбаева Ж-9 –«В»;

4.Молдокеримова А- 9-«Г»;

5.Бапыгулова С- 9-«Д»;

6.Осмоналиева Г-11-А;

7.Бексултанова А-11-Б

2017-2018-окуу жылындагы бүтүрүүчүлөрдүн тизмеси

Отчет РЦО

2.Тарбия иштери боюнча иш чараларды көзөмөлдөө
1Билим күнүнө карата «Биринчи коӊгуроого» даярдыкИш чараны өткөргөндүгүнүн даярдыгыТематикалыкСценарий.

Жасалгалоо

Уюштуруу завучДиректор алдындагы кеңешмеде
3 Педагогикалык кадрлар менен иштөөнү  көзөмөлдөө
12018-2019-окуу жылына карата жумалык жүктөмдөрдү бөлүштүрүүБилим удаалаштыгы боюнча талаптарды аткаруу жана жумалык жүктөмдөрдү рационалдуу пайдаланууФронталдык,комплекс- тик-жыйынтыктоочуПедагогикалык жааматтын мүчөлөрүнүн жумалык жүктөмүДиректорБуйрук
2Тарификацияга даярдыкТарификацияны өткөрүү үчүн мугалимдердин билими жана эмгек китепчедеги жазуулар менен таанышууФронталдыкЭмгек китепче,билими боюнча документ жана категория боюнча бекитилген документ.Мектеп директоруПедагогикалык жааматтын тизмеси жана буйрук
3Кызматтык функционалдык   милдет ,локалдык актыларды үйрөнүүМугалимдердин функционалдык милдеттин билишиФронталдыкКызматтык функционалдык милдет ,локалдык актыларды үйрөнүүМугалимдерМектепте локалдык актылардын иштеши
42018-2019-окуу жылындагы педагогикалык жамааттын аттестациясы2018-2019-окуу жылындагы педагогикалык кадрлардын тизмесин түзүү жана курстан өтүү графиктерин тактооТематикалык -жекечеКвалификациялык категория боюнча педагогикалык кадрлардын тизмесин тактооУВРПедагогикалык кадрлардын аттетациядан өтүү графиги
5Предмет жана кружок боюнча жумушчу окуу программасы,календар-дык -тематикалык пландооМугалимдердин предмет боюнча нормативдик иш кагаздарынын талабын билүүсү жана календардык- тематикалык пландоого түзөтүү жана алымча киргизүү.ФронталдыкПредмет боюнча жумушчу программа,календардык тематикалык план.УВРКалендардык-тематикалык планды жана предмет боюнча жумушчу программаны бекитүү.
                                                                   4        Окутуу жүргүзүлө турган  класстардын абалын көзөмөлдөө
1Класстын санитардык абалыОкутуу процессин өткөрүү үчүн санитардык –гигиеналык жана коопсуздуктун талаптарынын аткарылылышыФронталдыкЖаны окуу жылына окуу кабинеттеринин даярдыгыМектеп директоруРейд.ангемелешүү
2Жаны окуу жылына карата инструктажПедагогикалык жаамат тарабынан  өрт коопсуздугу, техникалык коопсуздук  жана мектеп имаратынын террористтик ишке каршы коргонушу.ТематикалыкИнструктажды өткөрүүМектеп директоруИнструктаж:

“Өрт коопсуздугу жана террористтик ишке каршы

күрөшүү”   б.ч.

 Сентябрь 
 1.КР «Билим берүү»  мыйзамы. «Жалпыга билим берүүнүн»  аткарылышын көзөмөлдөө  
1Кластарды комплектөө

1-11класс

1-11-класстын тизмесиФронталдыкКласстардын тизмеси.

Окуучулардын өздүк делосу

УВРБуйрук
2Ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулар үчүн  жалпы мектеп программасы боюнча окутууну уюштуруу.Ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулар үчүн  жалпы мектеп программасы боюнча талаптарды аткарууТематикалыкДен соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулар үчүн  жалпы мектеп программасы боюнча

документтердин иреттелиши

УВРҮйдөн окуткандын иш кагазы
3Окуучулардын сабакка катышуусуСабакка келбеген окуучуларды изилдеп чыгууфронталдыкКласс жетекчилердин сабакка келбеген окуучулар жөнүндө маалыматыКласс жетекчилер

1-11класс

Класс жетекчилер жана ата-энелер менен ангемелешүү
4«Риск» тобундагы окуучулар менен иштөө

(5-9 класс)

«Риск» тобундагы окуучулардын маалыматын чогултуу.

«Риск» тобундагы окуучулардын предмет боюнча алган бааларынын топтолушу.

Тематикалык«Риск» тобундагы окуучулардын маалыматыКласс жетекчилерКласс жетекчилер жана ата-энелер менен ангемелешүү.

Ата-эне чогулушу (токтом.)

Тарбия ишинин кенешмесинде каралат

5Мектептин ички тартиби менен таанышуу

1-11класстар

Жаӊы окуу жылына даярдык ,.мектептин ички тартиби менен ата-энелерге тааныштырууТематикалыкАта-энелер чогулушунун материалдарыКласс жетекчилерТарбия кенешмесинде каралат.

Ата-эне чогулушунун токтому

6Адаптация 5-класс5-класстын окуучулары менен мугалимдердин ортосундагы байланышТематикалыкСабак мезгилинде байкоо.психологиялык маанайды билүүКласс жетекчи,психологАдминистрация кенешме.

Анализдөөнүн токтому

 2 Окуу предметтеринин берилиш абалын көзөмөлдөө 
1Окуучулардын окуу программасынын кабыл алуусунун деңгээлиПредметтер боюнча билим сапатты аныктоо(баштапкы билим кесилиши)ТематикалыкПредмет-мугалимдердин толук маалыматыПредмет-мугалимдерАналитикалык отчет
2Билим удаалаштыгы

5-класс

5-классты окуткан мугалимдердин методикалык жактан билимдүүлүгү.

Методикалык жардам берүү

ТематикалыкБилим удаалаштыгы боюнча талаптардын аткарылышыУВРБирикменинин кенешмесинде каралат.

Сабактын анализи

                                                         3. Окуучулардын билими,билгичтиги жана көндүмдөрүн көзөмөлдөө 
15-класстарда материалдарды кайталоо курстун уюштуруу .

Математика,кыргыз тили жана орус тили сабагынан диагностикалык иштер

Мониторинг математика,кыргыз тили жана орус тили сабагыТематикалыкМатематика,кыргыз тили жана орус тили сабактары боюнча жазуу иштериПредметтик мугалимдерӨндүрүштүк кенешме.

Анализ.мониторинг.

2.3-кластарда математика,кыргыз тили сабагы боюнча диагностикалык текшерүүМониторинг математика,кыргыз тили жана орус тили сабагыТематикалыкМатематика,кыргыз тили жана орус тили сабактары боюнча жазуу иштериПредметтик мугалимдерӨндүрүштүк кенешме.

Анализ.мониторинг.

 4. Мектептин иш кагаздарын көзөмөлдөө  
11-11—класстын окуучуларынын өздүк делосун уюштурууОкуучулардын өздүк делосун толтуруудагы талаптардын аткарылышыТематикалык1-11-класстагы окуучулардын өздүк делосуУВР1-11-класстын класс жетекчилери менен аңгемелешүү.

Административдик кенешме.Оозеки информация

2Окуучулардын фамилиясы жазыла турган «Алфавит китеп»1-класска келген окуучуларга «Алфавит китептен» номер берүү.

Мектепке жаны келген окуучуларды «Алфавиттик»номерге киргизүү

ТематикалыкОкуучулардын «Алфавиттик китеп»УВРАнгемелешүү.

Административдик кенешме. Оозеки  маалымат

3Класстык журнал

1-11-класс

Класс жетекчилердин «Класстык журналга» коюлган талаптын аткарылышыфронталдыкКласстык журнал толтуруу боюнча «Көрсөтмө» берилгенден кийин класстык журналУВРУВРТекшерүүдөн кийин аңгемелешүү .Өндүрүштүк кенешмеде каралат
4Тарбия иши боюнча иш чараларды пландооТарбия ишинин планыТематикалыкТарбия ишинин планы ниш кагаздарыТарбия ишинин жетекчисиМаалымкат.токтом.
 4.Тарбия иштери боюнча иш чараларды көзөмөлдөө
1Билим күнү.Салтанаттуу майрам»Биринчи коңгуроо»Мектептин иш чарасын сапаттуу даярдануу жана өткөрүүФронталдыкИш чараны өткөрүүУюштуруу завучуАңгемелешүү
2Жалпы мектептин ата-энелеринин чогулушу

1.2018-2019-окуу жылындагы окуу-тарбия иштери боюнча.

1.Окуучулардын мектептеги тамагынын уюштурулушу

Ата-энелер чогулушун сапаттуу өткөрүү ТематикалыкАта-энелер чогулушунун токтомдоруТарбия иш боюнча директордун орун басарытоктом
                                        5.    Педагогикалык кадрлар менен иштөөнү көзөмөлдөө 
1Педагогикалык кадрлардын тарификациясыТарификацияга даярдыкФронталдыкТарификациянын иш кагаздарыМектеп директоруТарификация боюнча буйрук
2Окуучулар менен мугалимдердин,психологдордун жана администрациянын ортосундагы мамиле2018-2019-окуу жылына карата мектептин тарбия ишинин планы боюнчаТематикалыкТарбиялык иштин планыТарбия иш боюнча директордун орун басарыаңгемелешүү
3Мугалимдердин квалификациялык билиминин жогорулашыМугалимдердин квалификациялык билимин жогорулатуу боюнча графигиТематикалыкМугалимдердин квалификациялык билимин жогорулатуу боюнча графиги жобонун негизинде аткарылышыУВРБилдирүү РЦО

Буйрук

4Окуу программаларыКалендардык тематикалык пландоо  ТематикалыкПредметтер боюнча календардык -тематикалык пландын аткарылышыУВРПландын бекитилиши.

Административдик кенешме .Оозеки маалымат берүү

 6.      Окутуу үчүн түзүлгөн шарттарды көзөмөлдөө 
1Окуучулардын  китеп менен камсыз болушу2018-2019-окуу жылында окуучулардын окуу программасына ылайык окуу китептери менен камсыз болушуТематикалыкКитепканачынын иш кагаздары ( Китепкана фонду)Мектептин китепканачысыОтчет.

Бирикменин кенешмесинде

2Мектептин коопсуздук абалыОкуу процессинде коопсуздуктун камсыз болушу ТематикалыкМектептин территориясын, имаратын  жана  .кароолчунун жумушун күн сайын текшерүүМектеп директоруМаалымат алуу
3Мектептеги дежурствону уюштурууМектеп боюнча дежурствону бөлүштүрүү ФронталдыкДежурствонун графигиТарбия иши боюнча директордун орун басары,

уюштуруу завучу жана класс жетекчилер

Дежурствонун тизмеси жана графиги
4Окуу жылына карата класс кабинеттердин даярдыгыТехникалык коопсуздук абалды текшерүү,материалдык техникалык базанын даярдыгы,методикалык көгөзмө боюнча камсыз болушу.

Окуу кабинетинин                                                                                                                 паспорту.

ТематикалыкКабинеттерди текшерүүАдминистрация жана чарба боюнча директордун орун басары.Кабинет башчылыгынын буйругу
5Информатика,химия,фи-зика жана эмгекке үйрөтүү кабинеттеринде  жана спорт залда техникалык коопсуздук эреженин сакталышыСпорт залда травматизмдин эскертилиши. Информатика,химия,

физика жана эмгекке үйрөтүү кабинеттеринде

Коопсуздук эреженин талаптарынын аткарылышы

ТематикалыкИнформатика,химия,физика жана эмгекке үйрөтүү кабинеттеринде  жана спорт залда  окуу программасынын аткарылышыАдминистрация,

 

аӊгемелешүү
                                                      7.   Мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясына даярдыкка көзөмөл 
12018-2019-окуу жылындагы бирикме жетекчилеринин пландары Аттестация мезгилинде кетирилген жетишпегендиктер менен иштөө.

Материалды кайталоо мезилинде аткарып жаткан иштер боюнча

Тематикалык2018-2019-окуу жылындагы  аттестацияда сунуштаган чечимдердин негизиндеОрус тили бирикмеси.

Чет тили бирикмеси

Бирикменин кенешмесинде.
 Октябрь 
 1.КР «Билим берүү»  мыйзамы. «Жалпыга билим берүүнүн»  аткарылышын көзөмөлдөө 
1Окуучулардын сабакка катышуусу

1-11-кл

Окуучулардын сабакка катышуусун текшерүүТематикалыкОкуучулардын сабакка келүүсүн калыптандыруу жана өгөчө көнүл бура турган окуучуларды таап чыгуу1-11 класстын класс жетекчилериАнгемелешүү.

Класс жетекчилердин кенешмесинде.

2Предмет боюнча берилген тапшырма

7-класс

Предмет боюнча берилген тапшырманын көлөмүТематикалыкПредмет боюнча тапшырманын аткарылышыПредметтик мугалимдерАӊгемелешүү.

Маалымат.

3Окуучулардын кружоктук иштерге катышуусуСабактан тышкаркы мезгилинде окуучулардын кружоктук иштериТематикалыкСабактан тышкаркы мезгилинде окуучулардын кружоктук иштерге катышуусун тастыктаган иш кагазПредметтик мугалим

ВР

Оозеки .

Административдик кенешме.

 2.Предметтер боюнча сабактын берилишин көзөмөлдөө 
 1-класска кирген окуучулардын «Адаптация» болушу жана билим берүү 1-баскычында билим алуусу1-класска окуутунун окуу программасынын талабынын аткарылышыТематикалык, жалпы жыйынтыктоочуМектепте 1-классты уюштурууАдминистрацияМаалымат,

Педагогикалык  кенешмесинде

25-класстарга тематикалык текшерүү,билим берүүнүн 2-баскычындагы   « билим удаалаштыгы»5-класстын адаптация болушу .Окууту жана тарбиялоодогу «Билим удаалаштыгынын» талаптарынын аткарылышыТематикалык, жалпы жыйынтыктоочу5-класстагы окуу процессти уюштурууАдминистрацияМаалымат,

Педагогикалык  кенешмесинде

3Химия,биология бирикмесиндеги предметтердин берилишиХимия,биология бирикмесиндеги предметтердин берилиш абалыТематикалыкХимия.биология бирикмесиндеги предметти берген мугалимдердин сабактарды берилиши боюнча күндөлүк пландар ,өздүк анализиУВРБирикме кенешмесинде,токтом.
 2 Мектеп иш кагаздарын  көзөмөлдөө 
1Класс жетекчилердин тарбия боюнча иш пландарды текшерүү2018-2019-окуу жылында тарбияга берилген сунуштарды эске алуу менен пландардын түзүлүшүТематикалыкКласс жетекчилердин тарбия пландарыУюштуруу завучуАңгемелешүү
2Сабактын жүгүртмөсүСабактын жүгүртмөсүнүн жазылышыТематикалыкЖумалык жүктөмдөрУВРСабактын жүгүртмөсү
3Мугалимдердин өзүк делосуӨздүк делодогу иш кагаздарТематикалыкӨздүк делодогу иш кагаздардын иреттелиши,жазылышыУВРАӊгемелешүү.Админи-стративдик кенешмеде каралат.Оозеки информация
4Окуучулардын жумушчу дептеринин абалы,күндөлүктөрүнүн абалы  7-класс7-класстын предмет боюнча жумушчу дептери.Күндөлүктөр

дүн абалы

ТематикалыкПредмет жумушчу дептериУВРМаалымат

Өндүрүштүк кенешме

                                                          3.Окуучулардын ден соолугунун сактыгын көзөмөлдөө  
1Окуучулардын арасында медициналык кароону уюштурууМедициналык карооФронталдыкМедициналык кароонун жыйынтыгыКласс жетекчилерАналитикалык отчет
 4. Мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясына даярдыкка көзөмөл 
19-11-класстын окуучуларын мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясына даярдыкПредметтин берилишиТематикалыкОкуучулардын сабакка болгон даярдыгыПредмет мугалим,класс жетекчилерОкуучулардын тизмеси
 4. Окутуу шарттарын  көзөмөлдөө 
1Мектепте коопсуздукту коргоо жана эмгекти коргооОкуучулардын мектепке келүү коопсуздугун камсыз кылууТематикалыкОкуу процесси,мектеп имаратыМектеп директоруМаалымат
22018-2019-окуу жылынын 1-жарым жылдыгына карата коопсуздук инструктажды өткөрүүӨрт жана техникалык коопсуздуктун инструктажын аткарууТематикалыкКоопсуздук журналКласс жетекчилерАңгемелешүү
                                                              5.  Педагогикалык кадрлар менен иштөөнү көзөмөлдөө 
1«Жаш кадрлардын» сабактарына катышууСабактын берилишиТематикалыкСабак мезгилиЖаш адисАӊгемелешүү
 Ноябрь 
                                    1.КР «Билим берүү»  мыйзамы.  «Жалпыга билим берүүнүн»  аткарылышын көзөмөлдөө  
1Окуучулардын жетишүүсү.Предмет мугалимдердин ишинин жыйынтыгы1-чейректин жыйынтыгыФронталдык1-чейректин жыйынтыгынын мониторингиУВРАналитикалык отчет

Педагогикалык кеӊешме

2Окууга тартуу боюнча китепканачынын ишмердүүлүгүОкуучуларды китеп  окуганга тартуу. Окуучулар    менен китепканачынын сабактан кийинки мезгилдеги чыгармачылыгыТематикалыкКитепкана-н ишинин планыБиблиотекарьМаалымат
3Начар үй бүлөлөрдүн жана «риск» тобундагы балдар менен жеке иштөө Укук бузууну алдын алуу боюнча жекече иштердин уюштурулушу.Тематикалык -жекечеҮй-бүлөлөрдү аныктап жаткан учурдагы АКТыларКласс жетекчиИш кагаздар
4Окуучулардын сабакка катышуусу

5-11-кл

Окуучулардын сабакка катышуусу

5-11 кл

 

Тематикалык текшерүүКласс жетекчилердин анализиКласс жетекчилерМаалымат.

Түшүнүк каттар

                                                                                   2.    Окуу предметтеринин берилишине көзөмөл 
1Тематикалык текшерүү

8-класс

Тематикалык текшерүүнүн жыйынтыгын чыгарууТематикалык классты-жалпылоо8-класста билимдин берилишиАдминистрацияМаалымат
2.Класстан тышкаркы иштердин жүрүшүКласстан тышкаркы иштердин уюштурулушуТематикалык«Квилинг» класстан тышкаркы ишиЖетекчисиАнгемелешүү
3Гуманитардык илимдер бирикмесинин предметтери боюнча сабактын берилишиГуманитардык илимдер бирикмесинин предметтери боюнча сабактын берилиш абалыЖалпы-жыйынтыктоочу текшерүүГуманитардык илимдер бирикмесинин предметтери боюнча сабактын күндөлүк планы.Өздүк анализПредмет мугалимдериМаалымкат

Бирикменин кенешмесинде

4Табигый  илимдер бирикмесинин предметтери боюнча сабактын берилишиТабигый  илимдер бирикмесинин предметтери боюнча сабактын берилиш абалыЖалпы-жыйынтыктоочу текшерүүТабигый  илимдер бирикмесинин предметтери боюнча сабактын күндөлүк планы.Өздүк анализПредметтик мугалимдерМаалымкат

Бирикменин кенешмесинде

                                                         3. Окуучулардын билими,билгичтиги жана көндүмдөрүн көзөмөлдөө 
1Улуттук тест жүргүзүү борбору тарабынан жүргүзүлгөн тестке окуучуларды катыштырууУлуттук тест жүргүзүү борбору тарабынан жүргүзүлгөн тестке катышкан окуучулардын жыйынтыгыТематикалыкТесттин жыйынтыгыКласс жетекчилерМаалымкат

Мониторинг.диаграмма

                                                                       4.    Мектептин иш кагазын көзөмөлдөө 
18-класстардын  математика сабагынын текшерүү иштерин жана предметтер боюнча  жумушчу дептерин текшерүүЖумушчу дептерге болгон талаптар: баанын коюлушу,дептердин уюштурулушу жана дептердин текшерилишиТематикалык8-класстын математика сабагы боюнча текшерүү иштери жана предмет боюнча жумушчу дептериУВРАңгемелешүү жана маалымкат
28-класстын окуучуларынын күндөлүгүОкуучунун күндөлүгүнө коюлган талаптын аткарылышы.Ата-эне менен байланышыТематикалык8-класстын окуучуларынын күндөлүгүКласс жетекчиАңгемелешүү,

Маалымкат,административдик кеӊешме

38-класстын класстык журналын текшерүүКласстык журналга коюлучу талаптардын аткарылышыТематикалык8-класстын класстык журналыКласс жетекчиАңгемелешүү,

Маалымкат

Өндүрүштүк кеӊешме

41-чейректин жыйынтыгы боюнча класстык журналды текшерүү 1-11 классПредметтер боюнча окуу программасынын аткарылышы жана класстык журналга коюлучу талаптардын аткарылышыТематикалыкКласстык журнал

1-11класс

УВР,

класс жетекчилер

Аңгемелешүү

Маалымкат.

Өндүрүштүк кеӊешме

                                                 5.Тарбия иштери боюнча иш чараларды көзөмөлдөө 
18-класстын класс жетекчиси өзүнүн классында өзүн-өзү башкаруу ишин жөнгө салууКласстагы окуучулардын өзү-өзүн башкаруу ишин жолго салууТематикалык жекечеКласстагы өзүн-өзү башкаруу ишиУюштуруу завучуМаалымат
2Класс боюнча ата-эне чогулушуАта-эне чогулушуна ата-энелердин катышуусу жана                  чогулуштун уюшкандык түрдө өткөзүлүшүФронталдыкКласстык ата-эне чогулушуКласс жетекчилерАңгемелешүү
3Жалпы ата-эне чогулушу

1-чейректин окуу-тарбия иштер боюнча жыйынтыгы

Жалпы ата-эне чогулушунун уюшкандыкта өткөрүлүшүТематикалыкЧогулушта сүйлөгөн сөздөр,токтомВРТоктом
                              6. Мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясына даярдыкка көзөмөл
12018-окуу жылындагы мамлекеттик жыйынтыктоо аттестапциясына карата жүргүзүнүн «Нормалык укуктук иш кагаздар» боюнча аңгемелешүүМамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясын өткөрүү боюнча нормалык –укутук иш кагащдар менен мугалимдерди тааныштыруу         ТематикалыкСеминардын  материалдарыУВРАңгемелешүү
 7.      Педагогикалык кадрлар менен иштөөнү көзөмөлдөө 
1Администрация жана профкомитет менен бирдикте мугалимдерге чыгармачыл эмгектенгенге шарт түзүүОкуутуу кабинеттериТематикалыкКоллективдүү келишимПорофкомдун

жетекчиси жана администрация

Маалымат
2Кыргыз тили жана адабият мугалими Ногойбаева Г.га жеке көзөмөлПредмет мугалимдин аттестациясыЖекечеИштин анализиАдминистрацияАттестациянын материалы
3Математика мугалими Баялиева Г. Жеке көзөмөлПредмет мугалимдин аттестациясы               ЖекечеИштин анализиАдминистрацияАттестациянын материалы
 8.Окуутуунун шарттарын көзөмөлдөө 
1Дене тарбия  жана  технология  сабактарында балдардын кокустук трамваларын алдын алуу иштериБалдардын алдын алуу трамвалык иштерин токтотуу боюнча маалыматТематикалыкПредмет мугалимдин трамватизмге алын алуу иш чаралары боюнча иш кагаздарыДене тарбия жана  технологиядан сабак берген мугалимдерМаалымат
 Декабрь 
 1. КР «Билим берүү»  мыйзамы.  «Жалпыга билим берүүнүн»  аткарылышын көзөмөлдөө 
1Окуучулардын сабакка катышуусу,билим берүү мемкемелеринде «риск» тобундагы балдардын сабакка катышуусуКласс жетекчилердин «риск» тобундагы балдардын ата-энеси менен иштешиФронталдыкКласс жетекчилердин «риск» тобундагы балдардын ата-энеси менен иштеши жөнүндө планКласс жетекчилерАңгемелешүү

Маалымат

2Сабакты өздөштүрүүдө артта калган окуучулар менен иштөөСабактан артта калган окуучуларды предметтик билим боюнча алдыга тартуу боюнча багыт берүүТематикалыкПредметтер боюнча өздөштүрүүсүнүн мониторингиУВРАемелешүү
                                                       2.    Окуу предметтеринин берилишине көзөмөл 
19-класстардын математика сабагы боюнча  текшерүү иштерин жана жумушчу дептерин текшерүү9-класстын бүтүрүүчүлөрүн мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясына карата даярдыкТематикалык класстык жалпылооБилим берүү мезгили. 9-класстын мамлекеттик экзаменге даярдыгыАдминистрацияМаалымкат
29-класстын окуучуларынын күндөлүгүОкуучунун күндөлүгүнө коюлган талаптын аткарылышы.Ата-эне менен байланышыТематикалык8-класстын окуучуларынын күндөлүгүКласс жетекчиМаалымкат
39-класстын класстык журналын текшерүүКласстык журналга коюлучу талаптардын аткарылышыТематикалык8-класстын класстык журналыКласс жетекчиМаалымат
4Табигый  илимдер бирикмесинин предметтери боюнча сабактын берилишиТабигый  илимдер бирикмесинин предметтери боюнча сабактын берилиш абалыЖалпы-жыйынтыктоочу текшерүүТабигый  илимдер бирикмесинин предметтери боюнча сабактын күндөлүк планы.Өздүк анализПредмет мугалимдерМаалымат

Бирикменин кенешмесинде

5Кыргыз тили жана адабияты   бирикмесинин предметтери боюнча сабактын берилишиКыргыз тили жана адабияты  бирикмесинин предметтери боюнча сабактын берилиш абалыЖалпы-жыйынтыктоочу текшерүүКыргыз тили жана адабияты  бирикмесинин предметтери боюнча сабактын күндөлүк планы.Өздүк анализПредметик мугалимдерМаалымат

Бирикменин кенешмесинде

6Кружоктун журналын текшерүүКружоктун программаларыТематикалыкКружоктун журналыУВРМаалымат
                                                                   3. Тарбия иштери боюнча иш чараларды көзөмөлдөө 
1Жаңы жылдык майрамды өткөзүүгө даярдык жана өткөрүүЖаңы жылдык майрады  өткөзүүгө карата  даярдыкТематикалыкЖаңы жылдык майрады  өткөзүүУюштуруу завучуАңгемелешүү
2Бүткүл дүйнөлүк  СПИДге каршыБүткүл дүйнөлүк  СПИДге каршы иштерди уюштуруу жана жүргүзүүТематикалыкБелгилүү тармакта бүткүл дүйнөлүк  СПИДге каршы иштерУюштуруу завучуАңгемелешүү
                                               4.Окуучулардын ден соолугунун сактыгы 
1Жумалык жүктөмгө карата окуучуларга түзүлгөн сабактын жүгүртмөсүЖумалык жүктөмгө карата окуучуларга түзүлгөн сабактын жүгүртмөсүнүн аткарылышы         ТематикалыкСабактын жүгүртмөсүУВРСабактын жүгүртмөсү
 10.  Мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясына даярдыкка көзөмөл 
111-класста диагностикалык тестирлөө

Тарых

Мамлекеттик жыйынтыктоо аттетациясына даярдыкТематикалык11-класска диагностикалык текшерүүПредметтк мугалимЖыйынтык боюнча аңгемелешүү
                                                         6. Окуучулардын билими,билгичтиги жана көндүмдөрүн көзөмөлдөө 
1Окуучулардын билимин текшерүү.

6-класс кыргыз тили

жат жазууу,

8-класс информатика тест

Окуучулардын билимин текшерүү.

6-класс кыргыз тили жат жазууу,

8-класс информатика тест иштерин жүргүзүү

Тематикалык 

6-класс кыргыз тили жат жазуу,

8-класс информатика

УВР 
  Январь  
                                        1. КР «Билим берүү»  мыйзамы.  «Жалпыга билим берүүнүн»  аткарылышын көзөмөлдөө 
1Окуучулардын

2-чейрегинин билим сапаты

2-чейректин билим сапатынын жыйынтыгыФронталдык2-чейректин билим сапаты боюнча мониторингУВРАналитикалык отчет
2Мектептин ички көзөмөлүндөгү  сабакты начар өздөштүргөн окуучулар  менен иштөөнүн абалы«Риск» тобундагы окуучулардын сабактан тышкаркы мезгилиндеги  жүрүм-турумуФронталдыкМектептин ички көзөмөлүндөгү  сабакты начар өздөштүргөн окуучуларУюштуруу завучуМониторинг
3Окуучулардын жетишүүсү,предмет мугалимдердин ишинин жыйынтыгы2-чейректин жыйынтыгыФронталдык2-чейректин жетишүүсү боюнча мониторингКласс жетекчилерАналитикалык отчет

Өндүрүштүк кеӊешме

                                                       2.    Окуу предметтеринин берилишине көзөмөл  
17-классты тематикалык көзөмөлдөөПредметтик мугалимдердин жана класс жетекчинин ишинин уюштурулушуТематикалык-класстык жалпылоочу текшерүү7-класста окуу-тарбиялык ишинин жүрүшүАдминистрацияМаалымат
2Аралаш    бирикмесинин предметтери боюнча сабактын берилишиАралаш  бирикмесинин предметтери боюнча сабактын берилиш абалыЖалпы-жыйынтыктоочу текшерүүАралаш   бирикмесинин предметтери боюнча сабактын күндөлүк планы.Өздүк анализПредметтик мугалимдерМаалымат

Бирикменин кенешмесинде

 3.      Мектептин иш кагазын көзөмөлдөө 
18-класстын окуучуларынын  текшерүү иштерин жана предмет боюнча жумушчу дептерин текшерүүОбъективдүү баанын коюлушу, жеке иштердин уюштурулушуТематикалык8-класстын окуучуларынын текшерүү иштери жана жазуу иштериУВРМаалымат
28-класстын окуучуларынын күндөлүктөрүКүндөлүккө коюлуучу талаптарТематикалык8-класстын окуучуларынын күндөлүгүУюштуруу завучуМаалымат
38-класстын класстык журналын текшерүүКласстык журналга коюлуучу талаптарТематикалык8-класстын класстык журналыУВРМаалымат
                                       3.Тарбия иштери боюнча иш чараларды көзөмөлдөө 
1Кышкы каникул мезгилиндеги иш чараларКласстардын кышкы каникулда өтүлүүчү иш чараларга катышуусуТематикалыкМониторингУюштуруу завучуМаалымат
22-чейректин окуу-тарбия иштери боюнча жыйынтыгына карата ата-эне чогулушуЖалпы ата-энелердин чогулушуна  даярдык жана  өткөрүүТематикалыкЧогулуштун токтомуУюштуруу завучуТоктом
                                                          3.Окуучулардын ден соолугунун сактыгы 
11-жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча ооруган окуучулардын маалыматыОкуучулардын ооругандыгы боюнча маалыматыТематикалыкМониторингКласс жетекчилерМаалымат
                                                         4. Мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясына даярдыкка көзөмөл 
19-класста диагностикалык тестирлөөнү өткөрүүМамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясына даярдыкТематикалык-эскертүүчү9-класста диагностикалык тестирлөөПредметтик мугалимдерЖыйынтыктын негизинде сүйлөшүү
211-класста диагностикалык тестирлөөнү өткөрүүМамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясына даярдыкТематикалык-эскертүүчү11-класста диагностикалык тестирлөөПредметтик мугалимдерЖыйынтыктын негизинде сүйлөшүү
 5.Педагогикалык кадр менен иштөө 
1Педагогдордун  методикалык ишинин эффективдүүлүгүМектептеги бирикмелердин ишинин жыйынтыгыТематикалыкМектептеги бирикмелерУВРМаалымат
 Февраль 
 1.      КР «Билим берүү»  мыйзамы.  «Жалпыга билим берүүнүн»  аткарылышын көзөмөлдөө 
1Окуучулардын сабакка катышуусуОкуучулардын сабакка катышу эсебиТематикалыкОкуучулардын сабакка катышуунун эсебин алуу иштерУВРМаалымат
24-класстын окуучулары менен сабакты өздөштүрүүсү боюнча жеке иштөө4-класстын окуучуларынын сабакты өздөштүрүүсүТематикалыкДиагностикалык тестирлөөУВРМаалымат
                                                       2.    Окуу предметтеринин берилишине көзөмөл 
13-класстарга жалпы –жыйынтыктоочу көзөмөл3-класстагы предметтик мугалитмдердин окуу китептери менен иштеп, программаны ишке ашыруусуТематикалык,класстык жалпы -жыйынтыктоочу3-класстын иш кагаздарын текшерүүАдминистрацияМаалымат
2Башталгыч класстар (1-2-класстар)  предметтик  сабактар боюнча  окуу-тарбия ишинин жүрүшүБашталгыч класстар (1-2-класстар)  сабактын берилиш абалыЖалпы-жыйынтыктоочу текшерүүБашталгыч класстар (1-2-класстар )  бирикмесинин предметтери боюнча сабактын күндөлүк0 планы.Өздүк анализПредметтик мугалимдерМаалымкат.

Бирикменин кенешмесинде

3Орус тили жана адабияты   бирикмесинин предметтери боюнча сабактын берилишиОрус тили жана адабияты  бирикмесинин предметтери боюнча сабактын берилиш абалыЖалпы-жыйынтыктоочу текшерүүОрус тили жана адабияты  бирикмесинин предметтери боюнча сабактын күндөлүк планы.Өздүк анализПредмет мугалимдерМаалымкат

Бирикменин кенешмесинде

 3.Мектептин иш кагазын көзөмөлдөө 
1Класстык журналдарды текшерүү «Окуу программасынын предметтер боюнча аткарылышы жана класстык журналга болгон талапты аткаруу

1-11-класс

1-11-класстын журналга коюлган талаптын аткарылышыТематикалык1-11-класстын класстык журналыУВРАӊгемелешүү,маалымкат
23-класстын окуучуларынын  текшерүү иштерин жана предмет боюнча жумушчу дептерин текшерүүОбъективдүү баанын коюлушу, жеке иштердин уюштурулушуТематикалык3-класстын окуучуларынын текшерүү иштери жана жазуу иштериУВРМаалымат
33-класстын окуучуларынын күндөлүктөрүКүндөлүккө коюлучу талаптарТематикалык3-класстын окуучуларынын күндөлүгүУюштуруу завучуМаалымкат
43-класстын класстык журналын текшерүүКласстык журналга коюлуучу талаптарТематикалык3-класстын класстык журналыУВРМаалымкат
 3.Тарбия иштери боюнча иш чараларды көзөмөлдөө 
1Окуучуларга аскердик-патриоттук тарбия берүүнүн айлыгыОкуучуларга аскердик-патриоттук тарбия берүүнүн айлыгын өткөзүү үчүн даярдыктары .

Катышкан класстардын ишинин жыйынтыгы

ТематикалыкОкуучуларга аскердик-патриоттук тарбия берүүнүн айлыгынын жүрүшүУюштуруу завучу,класс жетекчилер,дене тарбия мугалими,аскерге чейинки мугалимМаалымат
 4.Педагогикалык кадр менен иштөө 
1Педагогикалык кеӊешменин чечимин аткаруу.Педагогикалык кеӊшменин чечимин анализиФронталдыкПедагогикалык кеӊешменин чечимин аткарылышыАдминистрацияМаалымат
2.Тажрыйба алмашууДекадалык сабактардын берилишиТематикалык жалпылоочуДекадалык сабактардын аткарылышыПредметтик мугалимдер.

Метод

Өздүк анализ.

Бирикменин кеӊешмесинде

                                                                        5. Окуучулардын билими,билгичтиги жана көндүмдөрүн көзөмөлдөө 
1Үй тапшырмаҮйгө берилген тапшырманын көлөмүТематикалык2-классты тематикалык текшерүүУВРМаалымкат
 Март 
 1. КР «Билим берүү»  мыйзамы.  «Жалпыга билим берүүнүн»  аткарылышын көзөмөлдөө 
1«Мыкты окуучу» сынагы«Мыкты окуучу» сынагына өткөрүүнүн даярдыгыТематикалык«Мыкты окуучу» сынагынын жүрүшүМетод.завуч

УВР

Маалымкат
2Окуучулардын сабакка катышуусуОкуучулардын сабакка катышуу эсебиТематикалыкОкуучулардын сабакка катышуунун эсебин алуу иштерУВРмаалымат
                                                       2.    Окуу предметтеринин берилишине көзөмөл 
1«Окуучулардын ден соолугунун жана коопсуздугун сактоо менен бирдиктүү калыптанышын системасы» боюнча тематикалык көзөмөлПрограмманын аткарылышы
«Дени сак турмуш»
Фронталдык«Окуучулардын ден соолугунун жана коопсуздугун сактоого карата жүргүзүүлүчү класстык жана класстан тышкаркы иштер.АдминистрацияАӊгемелещүү
24-классты класстык-жалпылоочу текшерүү4-классты окуткан мугалимдердин окутуу ишмердүүлүгүн  карооТематикалык-класстык

жалпылоочу

4-класста билимдин берилишиАдминистрацияМаалымкат
3Кружоктордун ишинин берилишиКружоктун ишинде окуу программасынын аткарылышыТематикалыкКружоктун ишинин жүрүшүУВРАӊгемелешүү
4Чет тили    бирикмесинин предметтери боюнча сабактын берилишиЧет тили бирикмесинин предметтери боюнча сабактын берилиш абалыЖалпы-жыйынтыктоочу текшерүүЧет тили   бирикмесинин предметтери боюнча сабактын күндөлүк планы.Өздүк анализПредмет мугалимдериМаалымкат

Бирикменин кенешмесинде

 3.Тарбия иштери боюнча иш чараларды көзөмөлдөө 
18-мартка карата майрамдык иш чараларМектеп боюнча жүргүзүлө турган иш чараФронталдыкМайрамдык иш чаранын сценарийиУюштуруу завучу,

класс жетекчилер

Маалымат
21-4-класстын жана 5-8-класстын класстан тышкаркы иштери1-4-класстын жана 5-8-класстын класстын тышкаркы иштеринле окуу программасынын аткарылышыТематикалык1-8-класстын окуучуларынын класстан тышкаркы иштериУюштуруу завучу,

 

Аӊгемелешүү
3Балдар китебине даярдыкОкуучуларды китеп окуганга кызыктырууТематикалыкКитеп жумалыгын өткөрүүКитепканачыМаалымат
4Окуучулар менен укук бузуу боюнча алдын алуу иш чараларын жүргүзүүОкуучулардын  укук бузууларджын алдын алуу иш чараларынын анализиТематикалыкОкуучулардын укук бузуулары боюнча мониторингУюштуруу завучуАӊгемелешүү
 4.Педагогикалык кадр менен иштөө 
12017-2018-окуу жылына карата окуу китептердин тизмесин тактооБилим берүү минисрлиги тарабынан сунушталган тизменин негизиндеТематикалык2017-2018-окуу жылына карата окуу китептеринин тизмесиКитепканачыПредмет мугалимдер менен бирдикте макулдашуусу
2Билим сапатынын мониторинг иштеринин уюштурулушуБилим сапатынын мониторинг аткаруунун иштериТематикалык2016-2017-окуу жылындагы мониторингУВРМаалымат
                                                             5.Окуучулардын билими,билгичтиги жана көндүмдөрүн көзөмөлдөө 
1Улуттук тест жүргүзүү борбору тарабынан жүргүзүлгөн тестке окуучуларды катыштырууУлуттук тест жүргүзүү борбору тарабынан жүргүзүлгөн тестке катышкан окуучулардын жыйынтыгыТематикалыкТесттин жыйынтыгыКласс жетекчилерМаалымкат

Мониторинг.диаграмма

 Апрель 
 1. КР «Билим берүү»  мыйзамы.  «Жалпыга билим берүүнүн»  аткарылышын көзөмөлдөө 
1Окуучулардын жетишүүсү,предмет мугалимдердин ишинин жыйынтыгы3-чейректин жыйынтыгыФронталдык3-чейректин жетишүүсү боюнча мониторингКласс жетекчилерАналитикалык

отчет

 Окуучулардын сабакка катышуусуОкуучулардын сабакка катышу эсебиТематикалыкОкуучулардын сабакка катышуунун эсебин алуу иштерУВРМаалымат
 2.Мектептин иш кагазын көзөмөлдөө 
1Предметтик мугалимдердин класстык журнал менен иштеши3-чейректин программасынын аткарылышы

Класстык журналга сунушталган талаптардын аткарылышы

Тематикалык-жалпылоочуКласстык журналУВРАӊгемелешүү
2Окуучулардын предмет боюнча жумушчу дептеринин туура бааланышыОкуучулардын предмет боюнча жумушчу дептеринин бааланышыФронталдык -жалпылоочуОкуучулардын предмет боюнча жумушчу дептерине болгон талаптын аткарылышыУВРАӊгемелешүү
 3.Тарбия иштери боюнча иш чараларды көзөмөлдөө 
1Жалпы ата-эне чогулушу

3-чейректин жыйынтыгы боюнча тарбия иштери

 

Жалпы ата-эне чогулушун өткөзүү үчүн даярдыктарТематикалыкАта-эне чогулушунун чечимиУюштуруу завучуЧечим
 4.Педагогикалык кадр менен иштөө 
12018-2019-окуу жылында класс жетекчилердин ишинин жыйынтыгы2018-2019-окуу жылында класс жетекчилердин функционалдык милдеттеринин аткарылышыФронталдык,жыйынтыктоочу2018-2019-окуу жылындагы класс жетекчилердин ишинин жыйынтыгынын мониторингиУюштуруу завучуМониторинг
  5.Билим берүү чөйрөсүндө шарттарды көзөмөлдөө 
1Окуу лабораторияда,тамактануучу жерде,складдарда жана санитардык бөлүмдөрдө санитардык –гигиеналык талаптардын аткарылышыСанитардык-гигиеналык талаптардын аткарылышыТематикалыкМектептин кабинеттери,окуу лабораториясы,тамактануучу жер,склад жана санитардык бөлүмдөр.Чарба боюнча директордун орун басарыМаалымкат
                                     6. Окуучулардын билими,билгичтиги жана көндүмдөрүн көзөмөлдөө 
1Улуттук тест жүргүзүү борбору тарабынан жүргүзүлгөн тестке окуучуларды катыштырууУлуттук тест жүргүзүү борбору тарабынан жүргүзүлгөн тестке катышкан окуучулардын жыйынтыгыТематикалыкТесттин жыйынтыгыКласс жетекчилерМаалымкат

Мониторинг.диаграмма

2Окуутунун 1-баскычындагы 4-класстардын билим сапатын текшерүү (математика,кыргыз тили)Окуутунун 1-баскычындагы 4-класстардын билим сапатын текшерүүнүн жыйынтыгы (математика,кыргыз тили)ТематикалыкТекшерүү иш жана жат жазуунун жыйынтыгыКласс жетекчилер          Маалымкат

Мониторинг.

Диаграмма

                                                         7. Мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясына даярдыкка көзөмөл 
1Мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясына даярдыкТематикалык-эскертүүчү9-класста  алгебра жана кыргыз тили жана адабияты сабагынан алдын алуу текшерүүТематикалык текшерүүПредмет мугалимдер            Маалымкат

Мониторинг.

диаграмма

2Мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясына даярдыкТематикалык-эскертүүчү11-класста  алгебра жана кыргыз тили жана адабияты сабагынан ешалдын алуу текшерүү ишиТематикалык текшерүүПредмет мугалимдерМаалымкат

Мониторинг.

диаграмма

 Май 
 1. КР «Билим берүү»  мыйзамы.  «Жалпыга билим берүүнүн»  аткарылышын көзөмөлдөө 
1Окуучулардын сабакка катышуусу

1-11 класс

Окуучулардын сабакка катышу эсебиТематикалыкОкуучулардын сабакка катышуунун эсебин алуу иштерУВРАнализ.маалымкат,ата-эне менен сүйлөшүү
2Окуу мезгилинде көп ооруган окууучулар менен иштөө

1-11-класс

Сабактан ооруу менен көп калган окуучулар менен иштөөЖеке иштөөОкуучулардын сабакка катышуунун эсебин алуу иштерУВРАнализ.маалымкат,ата-эне менен сүйлөшүү
2Таланттуу окуучулар менен иштөө 10-11-классТаланттуу окуучулар менен иштөө 10-11-классЖеке иштөөПредметтер боюнча өздөштүрүүсүПредмет мугалимдерАнализ.маалымкат,ата-эне менен сүйлөшүү
3Сабактан тышкаркы иштерСабактан тышкаркы иштин иштелишиТематикалыкКласстан тышкаркы иш чараПредмет мугалимдерАӊгемелешүү

Административдик кеӊешме

                                     6. Окуучулардын билими,билгичтиги жана көндүмдөрүн көзөмөлдөө 
14-класстын окуучуларынын окутуунун 2-баскычына даярдыгы  .    4-класс4—класстын предметеринен текшерүү иш,жазуу иш жана окуу техникасынын жыйынтыгыТематикалыкПредметтер боюнча өздөштүрүүсүПредмет мугалимдерМаалымкат,

Мониторинг.

Диаграмма

2Окуу жылынын жыйынтыгы

2-11-класс

Окуучулардын предметтер боюнча билим сапатыТематикалыкПредметтер боюнча өздөштүрүүсүКласс жетекчилерМониторинг,

диаграмма, педагогикалык совет,

 

токтом

3Окуучулардын жетишкендиктери

1-4,5-6 класс

Предметтер боюнча окуучулардын жетишкендиктери

1-4,5-6 класс

ТематикалыкПредметтер боюнча өздөштүрүүсүКласс жетекчилерМониторинг,

диаграмма, педагогикалык совет

токтом

4Аралык аттестация

5-8,10

Аралык аттестацияда

предметтер боюнча даярдыктары

ТематикалыкПредметтер боюнча өздөштүрүүсүКласс жетекчилерМониторинг,

диаграмма, педагогикалык ке

токтом

                                                         7. Мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясына даярдыкка көзөмөл 
1Мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясына даярдык

9,11-класс

Мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясына даярдыктын жүрүшү

9,11-класс

ТематикалыкМамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясында берилүүчү предметтерБирикме жетекчилериТоктом
 4.Педагогикалык кадр менен иштөө 
1Мугалимдер менен иштөө,жаӊы окуу жылына карата жумалык жүктөмМугалимдердин жумалык жүктөмдөрүн комплектөөТематикалыкПредмет мугалимдердин жумалык жүктөмдөрүПредмет мугалимдерАдминистративдик кеӊешме

Токтом.

2Квалификациялык билимин жогорулатууКвалификациялык билимин жогорулатуу боюнча тактооТематикалыкКвалификациялык билимин жогорулатуу боюнча барган мугалимдерПредмет мугалимдерТастыкнама ,сертификат
3Мугалимдердин аттестациясыМугалимдердин аттестациядан өтүшүТематикалыкӨз мезгилинде аттестациядан өтө турган мугалимдерУВРАттестациянын план -графиги
4Бирикменин ишиБирикменин ишинин планыТематикалыкМектептин алдына койгон максат менен бирдиктүүсүБирикме жетекчилериТоктом
5Класс жетекчилердин ишиБирикменин ишинин планыТематикалыкМектептин алдына койгон максат менен бирдиктүүсүБирикме жетекчилериИштин планы
 2.Мектептин иш кагазын көзөмөлдөө 
1Календардык –тематикалык пландар

1-11-класс

     
 2«Мактоо баракча» жана «Мактоо грамотага» талапкер болгон окуучулар

2-11-класс

«Мактоо баракча» жана «Мактоо грамотага» талапкер болгон окуучулардын тизмесинТематикалыкВедомосттордун жазылышыКласс жетекчилерТоктом
 3Класстык журнал

1-11-класс

Класстык журналдын абалы

·        Мамлекеттик программанын аткарылышы

·        Класстык журналга бирдиктүү орфографиялык талап

·        Класстык журналдын мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясына даярдыгы

 

ТематикалыкКласстык журналдын иреттелишиПредмет мугалимдер.

УВР

Маалымкат

Административдик кенешме

  Июнь 
  1.Педагогикалык кадрлар менен иштөөнү көзөмөлдөө 
 1Жаңы окуу жылына жумушчу программа түзүүНормативдик документтерге ылайык

түзүлүшү

ТематикалыкЖумушчу программаПредметтик мугалимдер,

УВР

 2Мугалимдердин бирдиктүү теманын үстүндө иштөөсүТеманын үстүндө мугалимдердин иштешиТематикалыкИштин жыйынтыктуу тапшырмаларын таап чыгууПредметтик мугалимдерТоктом
  2.Окуучулардын билим ,билгич,көндүмдөрү 
 1Мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясы

9,11-класс

Мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясынын токтомдоруТематикалыкМамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясын аткаруу мамлекеттик стандарттын талабы боюнча аткарылышыПредметтик мугалимдер,

УВР

Токтом,педагогикалык кеңешме
  3.Мектептин иш кагазын көзөмөлдөө 
 1Класстык журнал 1-11-классКласстык журналдын толтурулушуТематикалыкАрхивге даярдалышыУВРКаттоо

Оозеки  маалымат берүү

 2Педагогикалык кенешменин токтому,аттестат жана күбөлүк бергендиги жөнүндө катталуучу журналПедагогикалык кенешменин токтому,аттестат жана күбөлүк бергендиги жөнүндө катталуу            чу журналдын иреттелишиТематикалыкӨз учурунда педагогикалык кенешменин токтому,аттестат жана күбөлүк бергендиги жөнүндө катталуучу журналдын  толтурулушуУВРУВРОозеки маалымат
 3Тарбиялык иштердин анализи

1-11-класс

Тарбиялык иштердин аткарылышы 1-11-классЖалпы-тематикалык жыйынтыктоочуТарбиялык иштердин аткарылышы  боюнча анализи 1-11-классКласс жетекчилерМаалымкат
  4.Мектептин материалдык техникалык базасынын абалын көзөмөлдөө 
 1Окуу кабинети

1-11-класс

Окуу кабинетинин абалы,Жаңы окуу жылына карата даярдык.Жыйын  -тыктоочуЖаңы окуу жылына карата окуу кабинетинин абалыЧарба боюнча директордун орун басары,пред-

меттик   мугалимдер

Кабинетти кабыл алуунун актылары

 

Ленин районуна караштуу №77-орто мектебинин окутуу-тарбиялоо боюнча директордун орун басарынын 2018-2019     -окуу жылына карата циклограммасы.

Август

Негизги иштер

 1. Август педагогикалык кеңешин өткөрүү.
 2. Биринчи коңгуроо аземи.
 3. Жаңы келген жана жаш мугалимдер менен аңгемелешүү.
 4. Мугалимдер жамааты менен окуучуларга коюлган бирдиктүү талаптар

менен тааныштыруу.

 1. Мектеп боюнча дежурствону уюштуруу.
 2. Кабинеттерди мугалимдерге бекитүү жана жаңы окуу жылга

даярдыктарын текшерүү.

 1. Окуу китептери менен окуучулардын толук камсыз болушун көзөмөлдөө.

 

Мектеп боюнча жазылуучу буйруктар:

 1. Тарификациялык комиссияны түзүү жөнүндө.
 2. Администрация мүчөлөрүнө функционалдык милдеттерди бөлүштүрүү

жөнүндө.

 1. Класс жетекчиликти бөлүштүрүү жөнүндө.
 2. Кабинет жетекчилерин бекитүү жөнүндө.
 3. Инвентаризация жүргүзүүчү комиссиянын мүчөлөрүн шайлоо жөнүндө.
 4. Мектептеги техникалык жана өрткө каршы коопсуздукту сактоо жөнүндө.

 

Сентябрь

Негизги иштер

 1. Мугалимдердин жана окуучулардын тизмесин тактоо.
 2. Ош-1 отчетун даярдоо.
 3. Тарификация өткөрүү.
 4. Класс жетекчилердин окуучулардын өздүк делолорун текшерүүсү.
 5. Календардык-тематикалык пландарды бекитүү.
 6. Класс жетекчилердин тарбиялык пландарын текшерүү.
 7. Ата-энелер жыйынын өткөрүү. Ата-энелер комитетин шайлоо.
 8. Класстык журналды толтуруу боюнча инструктаж өткөрүү.
 9. Сабактардын расписаниесин түзүп бүтүрүү, директорго бекиттирүү.
 10. Класс активдерин шайлоо.
 11. Административдик текшерүү иштерин алуу. Окуучулардын билим

сапатын аныктоо.

 1. Мектептин бирдиктүү талабы менен тааныштыруу.
 2. Мамлекеттик тил күнүн белгилөө.

 

 

 

 

 

 

Буйруктар:

 1. Жаңы келген окуучуларды кабыл алуу жөнүндө.
 2. Усулдук бирикмелердин жетекчилерин шайлоо жөнүндө.
 3. Тарификациялоо жөнүндө.
 4. Аттестациялык комиссиянын мүчөлөрүн шайлоо боюнча.
 5. “Жаш мугалимдер мектебин” уюштуруу боюнча

 

Октябрь.

Негизги иштер

 1. Старттык текшерүү менен жыл жыйынтыгын салыштыруу.
 2. Жаш мугалимдер менен иш алып баруу (устаттарды бекитүү).
 3. Окуучулардын ийримдерге, спорт секцияларына тартылуусу боюнча

маалымат алуу.

 1. Табель түзүү.
 2. Начар окуган окуучулардын ата-энелери менен аңгемелешүү.
 3. Мугалимдер күнүн белгилөө.
 4. Күндөлүк сабактардын пландарын текшерүү.
 5. 1-5-класстын класс жетекчилери, предметтик мугалимдери менен

окуучулардын жаңы шартка көнүүсү боюнча кеңешме өткөрүү.

 

Буйруктар

 1. Окуучулардын жазуу дептерлерин текшерүү жөнүндө.
 2. Күндөлүктөрдү текшерүү жөнүндө.
 3. Алмаштырып өтүлгөн сабактарга төлөө жөнүндө.
 4. Мугалимдер күнүнө карата мугалимдерге алкыш жарыялоо,

“Ардак грамотасы” менен сыйлоо жөнүндө.

 1. Тарификациялоо жөнүндө.
 2. Ички көзөмөл жөнүндө.

 

Ноябрь

Негизги иштер

 1. I чейректин жыйынтыгы боюнча отчет алуу (катышуу, жетишүү).
 2. Педкеңеш өткөрүү.
 3. I чейректин жыйынтыгы боюнча линейка өткөрүү.
 4. Күндөлүк сабактардын пландарын текшерүү.
 5. Табель түзүү.
 6. Мүнөзү оор окуучуларды мектептин ички учетуна алуу.
 7. I чейректе начар окуган окуучулар менен аңгемелешүү.

 

Буйруктар

 1. Алмашып өткөн мугалимдерге төлөө жөнүндө.
 2. Күндөлүк сабактын планын текшерүүнүн жыйынтыгы жөнүндө.
 3. I чейректин жыйынтыгы жөнүндө.
 4. Тарификациялоо жөнүндө.

 

Декабрь

 

Негизги иштер

 1. Жаңы жылдык салтанатты өткөрүүгө даярдык көрүү.
 2. Табель түзүү.
 3. Административдик жазуу иштерин алуу (кыргыз тил, орус тил,

математика).

 1. II чейрек боюнча отчетторду алуу.
 2. Кышкы каникулду пландаштыруу.

 

Буйруктар

 1. Алмаштырылып өтүлгөн сабактарга төлөп берүү жөнүндө.
 2. I жарым жылдын жыйынтыгы жөнүндө.
 3. Жаңы жыл аземин өткөрүү жөнүндө.
 4. Административдик текшерүү иштеринин жыйынтыгы жөнүндө.

 

 

Январь

 

Негизги иштер

 1. Ийримдик иштерди уюштуруу.
 2. Мугалимдерди аттестациялоо.
 3. Педкеңешти өткөрүү.
 4. II жарым жылдыктын расписаниесине өзгөртүүлөрдү киргизүү.
 5. 1-класстын окуучуларын мектепке көнүшүн анализдөө.
 6. Табель түзүү.
 7. Күндөлүк сабактын планын текшерүү.
 8. II чейректин жыйынтыгы боюнча линейка өткөрүү.

 

Буйруктар

 1. Мугалимдерге алмаштырылып өтүлгөн сабактар үчүн төлөө жөнүндө.
 2. Ийримдердин иштерин текшерүүнүн жыйынтыгы жөнүндө.
 3. Тарификациялоо боюнча.

 

Февраль

Негизги иштер

 1. Күндөлүк сабактын пландарын текшерүү.
 2. Табель түзүү.
 3. Ички көзөмөлдөө боюнча иш алып баруу.

 

Буйруктар:

1.Алмаштырылып өтүлгөн сабактарга төлөп берүү жөнүндө.

 1. Тарификациялоо боюнча.

 

 

Март

Негизги иштер

1.Класстык журналдарды текшерүү.

 1. Окуучулардын күндөлүктөрүн жана жазуу дептерин текшерүү.
 2. Табель түзүү.
 3. 8-март майрамын белгилөө.
 4. Нооруз майрамын белгилөө.

6.III чейректин жыйынтыгы боюнча отчет алуу, тактоо.

 1. Педкеңештин отурумун өткөрүү (III чейректин жыйынтыгы боюнча)

 

Буйруктар:

 1. Класстык журналдарды текшерүү жөнүндө.

2.III  чейректин жыйынтыгы жөнүндө.

 

Апрель

Негизги иштер

 1. Көчүрүү жана бүтүрүү экзамендеринин материалдарын даярдоо, бекитүү.
 2. Экзаменге болгон даярдыкты текшерүү.
 3. Экзаменге даярдык көрүү максатында административдик жазуу иштерин алуу. (9-11-класстар).
 4. Табель түзүү.
 5. 11-класстардын экзамендик предметти тандоосу боюнча иш алып баруу.

 

Буйруктар:

 1. Мугалимдерге алмаштырылып өтүлгөн сабактар үчүн төлөө жөнүндө.
 2. Экзаменге даярдык көрүү жөнүндө.
 3. Текшерүү иштеринин жыйынтыгы жөнүндө.

Май

Негизги иштер

 1. 9-11-класстардын бүтүрүү экзамендеринин графигин түзүү.
 2. 5-6-7-8-10-класстардын көчүрүү экзамендерине график түзүү.
 3. Ата-энелер жыйынын өткөрүү.
 4. Экзамендик комиссиянын мүчөлөрү менен экзамен алуу боюнча

инструктаж өткөрүү.

 1. Өздүк делолордун толтурулушун көзөмөлдөө.
 2. Табель түзүү.
 3. Кийинки окуу жылына карата мугалимдерди топтоо, саатарды бөлүштүрүү

(комплектөө).

 1. Экзамендик папка, бурч даярдоо.
 2. 9-11-класстардын окуучуларын экзаменге киргизүү боюнча кичи педкеңеш

өткөрүү.

 1. Акыркы коңгуроо аземи

 

 

Буйруктар

 1. Жыйынтыктоочу аттестациялоого 9-11-класстын окуучуларын киргизүү

жөнүндө.

 1. 5-6-7-8-10-класстын окуучуларын көчүрүү экзаменге киргизүү жөнүндө.
 2. Аттестациялоонун жыйынтыгы боюнча мугалимдерге квалификациялык

категорияларды ыйгаруу жөнүндө.

 1. Экзамендик комиcсияны түзүү жөнүндө.
 2. Мугалимдердин жайкы эс алуусунун графигин түзүү жөнүндө.

 

 

Июнь

 

Негизги иштер

1 Жайкы эмгек практикасын уюштуруу.

 1. Күбөлүктөрдү, аттестаттарды толтуруу.
 2. Бүтүрүү кечесин өткөрүү.
 3. Табель түзүү.
 4. Окуу-тарбия ишин жалпы талдоо, жаңы окуу жылына план түзүү.

 

 

 

 

 

 

Директор: _____  Дооталиева А.А

 

Ленин районуна караштуу №77   жалпы  билим  берүүчү  орто мектебинин окутуу-тарбиялоо боюнча директордун орун басарынын 2018-2019         -окуу жылына карата циклограммасы.

Август

Негизги иштер

 1. Август педагогикалык кеңешин өткөрүү.
 2. Биринчи коңгуроо аземи.
 3. Жаңы келген жана жаш мугалимдер менен аңгемелешүү.
 4. Мугалимдер жамааты менен окуучуларга коюлган бирдиктүү талаптар

менен тааныштыруу.

 1. Мектеп боюнча дежурствону уюштуруу.
 2. Кабинеттерди мугалимдерге бекитүү жана жаңы окуу жылга

даярдыктарын текшерүү.

 1. Окуу китептери менен окуучулардын толук камсыз болушун көзөмөлдөө.

 

Мектеп боюнча жазылуучу буйруктар:

 1. Тарификациялык комиссияны түзүү жөнүндө.
 2. Администрация мүчөлөрүнө функционалдык милдеттерди бөлүштүрүү

жөнүндө.

 1. Класс жетекчиликти бөлүштүрүү жөнүндө.
 2. Кабинет жетекчилерин бекитүү жөнүндө.
 3. Инвентаризация жүргүзүүчү комиссиянын мүчөлөрүн шайлоо жөнүндө.
 4. Мектептеги техникалык жана өрткө каршы коопсуздукту сактоо жөнүндө.

 

Сентябрь

Негизги иштер

 1. Мугалимдердин жана окуучулардын тизмесин тактоо.
 2. Ош-1 отчетун даярдоо.
 3. Тарификация өткөрүү.
 4. Класс жетекчилердин окуучулардын өздүк делолорун текшерүүсү.
 5. Календардык-тематикалык пландарды бекитүү.
 6. Класс жетекчилердин тарбиялык пландарын текшерүү.
 7. Ата-энелер жыйынын өткөрүү. Ата-энелер комитетин шайлоо.
 8. Класстык журналды толтуруу боюнча инструктаж өткөрүү.
 9. Сабактардын расписаниесин түзүп бүтүрүү, директорго бекиттирүү.
 10. Класс активдерин шайлоо.
 11. Административдик текшерүү иштерин алуу. Окуучулардын билим

сапатын аныктоо.

 1. Мектептин бирдиктүү талабы менен тааныштыруу.
 2. Мамлекеттик тил күнүн белгилөө.

 

 

 

 

 

 

Буйруктар:

 1. Жаңы келген окуучуларды кабыл алуу жөнүндө.
 2. Усулдук бирикмелердин жетекчилерин шайлоо жөнүндө.
 3. Тарификациялоо жөнүндө.
 4. Аттестациялык комиссиянын мүчөлөрүн шайлоо боюнча.
 5. “Жаш мугалимдер мектебин” уюштуруу боюнча

 

Октябрь.

Негизги иштер

 1. Старттык текшерүү менен жыл жыйынтыгын салыштыруу.
 2. Жаш мугалимдер менен иш алып баруу (устаттарды бекитүү).
 3. Окуучулардын ийримдерге, спорт секцияларына тартылуусу боюнча

маалымат алуу.

 1. Табель түзүү.
 2. Начар окуган окуучулардын ата-энелери менен аңгемелешүү.
 3. Мугалимдер күнүн белгилөө.
 4. Күндөлүк сабактардын пландарын текшерүү.
 5. 1-5-класстын класс жетекчилери, предметтик мугалимдери менен

окуучулардын жаңы шартка көнүүсү боюнча кеңешме өткөрүү.

 

Буйруктар

 1. Окуучулардын жазуу дептерлерин текшерүү жөнүндө.
 2. Күндөлүктөрдү текшерүү жөнүндө.
 3. Алмаштырып өтүлгөн сабактарга төлөө жөнүндө.
 4. Мугалимдер күнүнө карата мугалимдерге алкыш жарыялоо,

“Ардак грамотасы” менен сыйлоо жөнүндө.

 1. Тарификациялоо жөнүндө.
 2. Ички көзөмөл жөнүндө.

 

Ноябрь

Негизги иштер

 1. I чейректин жыйынтыгы боюнча отчет алуу (катышуу, жетишүү).
 2. Педкеңеш өткөрүү.
 3. I чейректин жыйынтыгы боюнча линейка өткөрүү.
 4. Күндөлүк сабактардын пландарын текшерүү.
 5. Табель түзүү.
 6. Мүнөзү оор окуучуларды мектептин ички учетуна алуу.
 7. I чейректе начар окуган окуучулар менен аңгемелешүү.

 

Буйруктар

 1. Алмашып өткөн мугалимдерге төлөө жөнүндө.
 2. Күндөлүк сабактын планын текшерүүнүн жыйынтыгы жөнүндө.
 3. I чейректин жыйынтыгы жөнүндө.
 4. Тарификациялоо жөнүндө.

 

Декабрь

 

Негизги иштер

 1. Жаңы жылдык салтанатты өткөрүүгө даярдык көрүү.
 2. Табель түзүү.
 3. Административдик жазуу иштерин алуу (кыргыз тил, орус тил,

математика).

 1. II чейрек боюнча отчетторду алуу.
 2. Кышкы каникулду пландаштыруу.

 

Буйруктар

 1. Алмаштырылып өтүлгөн сабактарга төлөп берүү жөнүндө.
 2. I жарым жылдын жыйынтыгы жөнүндө.
 3. Жаңы жыл аземин өткөрүү жөнүндө.
 4. Административдик текшерүү иштеринин жыйынтыгы жөнүндө.

 

 

Январь

 

Негизги иштер

 1. Ийримдик иштерди уюштуруу.
 2. Мугалимдерди аттестациялоо.
 3. Педкеңешти өткөрүү.
 4. II жарым жылдыктын расписаниесине өзгөртүүлөрдү киргизүү.
 5. 1-класстын окуучуларын мектепке көнүшүн анализдөө.
 6. Табель түзүү.
 7. Күндөлүк сабактын планын текшерүү.
 8. II чейректин жыйынтыгы боюнча линейка өткөрүү.

 

Буйруктар

 1. Мугалимдерге алмаштырылып өтүлгөн сабактар үчүн төлөө жөнүндө.
 2. Ийримдердин иштерин текшерүүнүн жыйынтыгы жөнүндө.
 3. Тарификациялоо боюнча.

 

Февраль

Негизги иштер

 1. Күндөлүк сабактын пландарын текшерүү.
 2. Табель түзүү.
 3. Ички көзөмөлдөө боюнча иш алып баруу.

 

Буйруктар:

1.Алмаштырылып өтүлгөн сабактарга төлөп берүү жөнүндө.

 1. Тарификациялоо боюнча.

 

 

Март

Негизги иштер

1.Класстык журналдарды текшерүү.

 1. Окуучулардын күндөлүктөрүн жана жазуу дептерин текшерүү.
 2. Табель түзүү.
 3. 8-март майрамын белгилөө.
 4. Нооруз майрамын белгилөө.

6.III чейректин жыйынтыгы боюнча отчет алуу, тактоо.

 1. Педкеңештин отурумун өткөрүү (III чейректин жыйынтыгы боюнча)

 

Буйруктар:

 1. Класстык журналдарды текшерүү жөнүндө.

2.III  чейректин жыйынтыгы жөнүндө.

 

Апрель

Негизги иштер

 1. Көчүрүү жана бүтүрүү экзамендеринин материалдарын даярдоо, бекитүү.
 2. Экзаменге болгон даярдыкты текшерүү.
 3. Экзаменге даярдык көрүү максатында административдик жазуу иштерин алуу. (9-11-класстар).
 4. Табель түзүү.
 5. 11-класстардын экзамендик предметти тандоосу боюнча иш алып баруу.

 

Буйруктар:

 1. Мугалимдерге алмаштырылып өтүлгөн сабактар үчүн төлөө жөнүндө.
 2. Экзаменге даярдык көрүү жөнүндө.
 3. Текшерүү иштеринин жыйынтыгы жөнүндө.

Май

Негизги иштер

 1. 9-11-класстардын бүтүрүү экзамендеринин графигин түзүү.
 2. 5-6-7-8-10-класстардын көчүрүү экзамендерине график түзүү.
 3. Ата-энелер жыйынын өткөрүү.
 4. Экзамендик комиссиянын мүчөлөрү менен экзамен алуу боюнча

инструктаж өткөрүү.

 1. Өздүк делолордун толтурулушун көзөмөлдөө.
 2. Табель түзүү.
 3. Кийинки окуу жылына карата мугалимдерди топтоо, саатарды бөлүштүрүү

(комплектөө).

 1. Экзамендик папка, бурч даярдоо.
 2. 9-11-класстардын окуучуларын экзаменге киргизүү боюнча кичи педкеңеш

өткөрүү.

 1. Акыркы коңгуроо аземи

 

 

 

Буйруктар

 1. Жыйынтыктоочу аттестациялоого 9-11-класстын окуучуларын киргизүү

жөнүндө.

 1. 5-6-7-8-10-класстын окуучуларын көчүрүү экзаменге киргизүү жөнүндө.
 2. Аттестациялоонун жыйынтыгы боюнча мугалимдерге квалификациялык

категорияларды ыйгаруу жөнүндө.

 1. Экзамендик комиcсияны түзүү жөнүндө.
 2. Мугалимдердин жайкы эс алуусунун графигин түзүү жөнүндө.

 

 

Июнь

 

Негизги иштер

1 Жайкы эмгек практикасын уюштуруу.

 1. Күбөлүктөрдү, аттестаттарды толтуруу.
 2. Бүтүрүү кечесин өткөрүү.
 3. Табель түзүү.
 4. Окуу-тарбия ишин жалпы талдоо, жаңы окуу жылына план түзүү

 

 

Обратная связь