Методическая служба

 

Макулдашылды:                                                                               «БЕКИТЕМИН»

№77  орто мектебинин                                                                Ленин        райондук

директору                                                                                           БББ директору                     

А.А.Дооталиева

 

            Мектептин усулдук  иштери боюнча директордун орун басарынын

функционалдык милдеттери

1.Жалпы жобо.

1.1 Мектептин усулдук  иштери боюнча директордун орун басары мектеп директору тарабынан сунушталат жана бошотулат.

1.2 Мектептин усулдук  иштери боюнча директордун орун басары балдардын укугун коргоо конвенцияны сактайт.

Өзүнүн ишинде КР констутуциясын жана мыйзамына баш иет жана өкмөттүн токтомунун чечимдерин негизги билим берүү тармагындагы маселелерди, тарбия берүүчүлүк, эмгекти коргоо нормаларын жана эрежелерин жана өрттөн алдына ала сактануу, ошондой эле мектептин Уставы жана локалдык укуктук актыларын анын ичинде мектептин ички  эмгек боюнча эрежелери, директордун приказдары жанан чечимдерин, кызмат абалындагы инструкциялады, эмгек келишимдерин эске алуу.

1.3Мектептин усулдук иштери боюнча директордун орун басары түздөн-түз директорго баш иет жана анын биринчи орун басары болуп эсептелинет.

Ал төмөнкүлөргө жооп берет:

 • Мектептин усулдук ишинин уюштурулушуна.
 • Мектептин территориясында ички эрежени жана тартипти сактоо.
 • Мектептеги кабинеттик системаны уюштуруу жана дайыма өнүктүрүү.
 • Мугалимдердин профессиноалдык деӊгээлин жогорулатуу.
 • Мектептеги эксперименталдык, методикалык жана инновациялык иштерди жүргүзүү.

 

 1. Кызмат абалындагы милдеттер

2.1 Усулдук иштери  боюнча директордун орун басарынын иштөө убактысы жумалык жумушчу жүктөмү 40 сааттык убакыт  өлчөмү ндө түзүлгөн жана директор тарабынан бекитилген графиктин негизинде жүргүзүлөт.

2.2 Усулдук иштери  боюнча директордун орун басары төмөнкүгө  милдеттүү.

 • Педагогикалык коллективдин чыгармачылык иши үчүн жакынкы арадагы жана перспективдүү планды түзүүгө.
 • Окуу программасын жана окуу планын аткарууда мугалимдердин иши боюнча иретке келтирүү.
 • Бирикме жетекчилери менен иш алып барат.
 • Метод күндөрү бирикмедеги мугалимдер менен иш алып баруу
 • Усулдук иштер боюнча директор тарабынан берилген буйруктарды аткаруу.
 • Окуу процессиндеги алдыӊкы тажрыйбаларды аныктап билүү жана жайылтуу.
 • Окуу методикалык иш кагаздарды иштемелерин координациялоо (өз ара шайкеш келтирүү)
 • Окуу процессиндеги билим сапаты үчүн системалуу көзөмөл жүргүзүү.
 • Сабактарга жана сабактан тышкары иштерге катышу (жумасына 5 сабактан кем эмес) анализ берүү, жыйынтык чыгаруу жана сунуш берүү.
 • Экзамен уюштуруу, иш кагаздарын даярдоо жана өткөрүү.
 • Педагогикалык кызматкерлерге жаӊы инновациялык техналогияларды жана усулдарды өздөштүрүүгө жардам берүү.
 • Окуу программасынын аткарылышына көзөмөл жүргүзүү.
 • Окуу расписаниясын түзүү.Өз учурунда замена берүү жана мугалимсдердин келүү учетун алуу.
 • Мектептин комплектованиесине катышуу жана окуучулардын контингентин сактап калуу боюнча иштерди жүргүзүү.
 • Окуучулардын эрежессин сакталышына көз болуу.
 • Мугалимдердин квалификациялык билимин жогорулатуу иштерди жүргүзүү жана бирикменин иши кароо.
 • Педагогикалык советтин ишине катышуу жана окуу процесс үчүн кошумча сунуштарды киргизүү.
 • Мектептеги аттестациялык комиссиянын мүчөсүнө кирүү.
 • Кабинеттин паспортизациясын жүргүзүү, материалдык техникалык базасын чыӊдоого катышу жана иноваиялык иши боюнча жетекчиликке алуу менен көрсөтмө берүү.
 • Өз билимин өркүндөттү.

 

 

Усулдук иштер боюнча директордун орун басарынын укугу.

 • Усулдук ишинде чечимдерди кабыл алууга укуктуу.
 • Каалаган сабакка катыша алат.
 • Окуучулардын туура эмес жүргүзгөн тартиптерди мектептимн Уставынын негизинде тескөөгө укукту.

 

 

Кызматтагы милдет менен тааныштым

 

                                                                     

 

                                                                                                     БЕКИТЕМИН:

                                                                                               № 77 жалпы орто билим

                                                                                               берүү мектебинин

                                                                                               директору_________

                                                                                               Дооталиева А.А.

                                                                                               __________________

 

Методикалык иштердин  2018 – 2019 – окуу жылындагы жылдык иш планы

 

 1. Уюштуруучу –педагогикалык ишмердүүлүк

 

Жүргүзүлүүчү иштердин мазмунуМөөнөтүЖооптууЖыйынтыкты көрсөтүүнүн формалары
Мектепти жаңы окуу жылына даярдоо

Методикалык кызматтын жаңы окуу жылына даярдыгын көзөмөлдөө

Август Усулдук бирикме

 

Протокол
2016-2017-окуу жылындагы усулдук иштердин жыйынтыгын чыгаруу,           2017-2018-окуу жылындагы ишти пландооАвгустУсулдук бирикме жетекчисиПротокол
Усулдук иштер б/ча директордун орун басарынын жылдык планын корректировкалооСентябрьУсулдук бирикме жетекчисиПротокол
Окуу программалар б/ча усулдук кеңешмеСентябрьУсулдук бирикме жетекчисиПротокол
Билимин жогорулатуу курстарына баруучу мугалимдердин тизмесин тактооАвгуст-сентябрь-Усулдук бирикме жетекчисиПротокол
Квалификациялык категориясын (аттестация) жогорулатуучу мугалимдердин тизмесин тактооАвгуст-сентябрь-  Усулдук бирикме жетекчисиПротокол
Предметтер б/ча окуу-усулдук камсыздыгын текшерүүСентябрьАдминистр.  Усулдук бирик.жетекчиПротокол
Кабинеттердин материалдык-техникалык толукталышы б/ча карта түзүүАвгуст-сентябрь-  Усулдук бирикме жетекчиси Карта
Усулдук кеңештин  отурумдарын  өткөрүүЖыл ичи  Усулдук бирикме жетекчисиПротокол
Үстүдөгү окуу жылына карата метод теманын үстүндө иштөөАвгуст Усулдук

кеңеш

Протокол
Жогорку мотивациядагы билимге умтулган окуучулар менен иш жүргүзүүнү пландооЖыл ичи  Усулдук бирикме жетекчисиИш план
Окуу процессинин I IV чейреги үчүн  мониторингдин жыйынтыгыЧейрек сайын  Усулдук бирикме жетекчисиПротокол
Мектептеги эффективдүү инновациялык зарыл шарттардын бири-жаңы педагогикалык технологияларды өздөштүрүүЖыл ичи  Усулдук бирикме жетекчисиПротокол

 

 

 1. Предметтик педагогикалык кызматкерлер менен иш алып баруу

 

Жүргүзүүчү иштердин мазмунуМөөнөтүЖооптуу             Жыйынтыкты көрсөтүүнүн формалары

 

1.                Методикалык темалары б/ча мугалимдердин иш жүргүзүүсүОктябрь  Усулдук бирикме жетекчисиПротокол
2.                2017-2018-окуу жылында аттестациядан өтүүчү мугалимдердин иш тажрыйбала-рын жалпылап системалаштырууДекабрь  Усулдук бирикмеПротокол
3.                Компютердик технологияларды колдонууЖыл ичиУсулдук бирикме
4.                Мамлекеттик экзаменге даярдык, жыйынтыктоо аттестациясы АпрельУсулдук бирикмеПротокол
5.                Мугалимдердин чыгармачылык отчеттору, Өз билимин өнүктүрүүнүн үстүндө иштөөУсулдук бирикмеОтчеттор
6.                Усулдук иштер боюнча иштин жыйынтыгын чыгарууЖыл ичиУсулдук бирикмеПротокол
7.                Окуучулардын жыйынтыктоочу  аттестациясынын анализиМайУсулдук бирикмеАнализ

 

 1. Педагогикалык кызматкерлердин педагогикалык чеберчилигин жогорулатуу боюнча иш алып баруу

 

Жүргүзүлүүчү иштердин мазмунуМөөнөтүАткаруучуларЖыйынтыкты көрсөтүүнүн формалары
1.                2018-2019-окуу жылындагы мугалим дердин квалификациясын жогорулатуунун методу жана мазмунунун формасын аныктооСентябрьУсулдук бирикмеМаалымат
2.                Администрациянын жана мугалимдердин квалификациялык курсун жогорулатуусуна катышууПлан боюнчаУсулдук бирикмеГрафик
3.                Конференция, илимий-методикалык семинарларга, тематикалык консуль тацияларга, шаардык, райондук новатор-чыгармачыл мугалимдердин сабактарына катышууКурстардын өтүлүшү план боюнчаУсулдук бирикмеГрафик боюнча
4.                Мамлекеттик  тил майрамына даярдыкСентябрьУсулдук бирикмеМаалымат
5.                Тил майрамынын жыйынтыгын чыгарууСентябрьМаалымат
6.Мектеп практикасындагы алдыңкы мугалимдердин тажрыйбаларын киргизүү, окуп-үйрөнүүУсулдук бирикмеМаалымат
7.Класстан  тышкаркы иштерге, өз ара сабактарга катышуу, сунуштарды берүүЖыл ичиУсулдук бирикме
8.Педсоветтерге, конференцияларга, семинар- ларга, кенешмелерге катышууЖыл ичиУсулдук бирикмеМаалымат
9.Райондук, шаардык, Республикалык семинарларды өткөрүү, катышууЖыл ичиУсулдук бирикме
10.Окуу-методикалык адабияттарды тактоо, заявка түзүүАр дайымУсулдук бирикмеМаалымат
11.МБ боюнча директордун орун басарлары  үчүн шаардык семинарларга катышууЖыл ичиУсулдук бирикмеМаалымат
12.Мугалимдердин билимин жогорулатуу курстарына катышууну көзөмөлдөөАй сайынУсулдук бирикмемаалымат
13.Мугалимдердин шаардык семинарларга катышуусун  көзөмөлдөөАй сайынУсулдук бирикмеМаалымат
14.Предметтер боюнча окуу-усулдук стандарттардын ишке ашырылышы(I чейрек боюнча)ОктябрьУсулдук бирикмеМаалымат
15.Жаш мугалимдерге усулдук жардам катары сабактарына катышууЖыл ичиУсулдук бирикмеМаалымат
16.Предметтик жумалыктын планы менен таанышуусентябрьУсулдук бирикмеМаалымат
17. «Мыкты мугалим» кароо- сынагына катышкан мугалимдерге жардам көрсөтүүЖыл ичиУсулдук бирикмеМаалымат
18.Билимин жогорулатуу курстарына барып жаткан мугалимдер менен аңгемелешүүАй сайынУсулдук бирикмеМаалымат

 

 

 1. Илимий-изилдөөчүлүк ишмердүүлүк

 

Жүргүзүлүүчү иштердин мазмунуМөөнөтүЖооптууЖыйынтыкты көрсөтүүнүн формалары
1.Илимий-изилдөө иштерине даярдык көрүү, темаларын тактооI жарым жылдыкУсулдук бирикме
2.Автордук программаларды түзүүЖыл ичиУсулдук бирикме
3.Интегрлештирилген программаларды иштеп чыгууУсулдук бирикме
4.Дидактикалык материалдар,окуу курал дардын, методикалык сунуштардын иштелмелериЖыл ичиУсулдук бирикме
5.Педагогикалык изилдөө,психологиялык, социалдык, инновациялык процесстер менен Усулдук Бирикмени  камсыздооЖыл ичиУсулдук бирикме
6.Окутуп-тарбиялоонун жана башкаруунун  жаңы ыкмаларын, системасын түзүп чыгууЖыл ичиУсулдук бирикме
7.Шыктуу балдар менен иштөөнүн планын түзүүАвгуст- сентябрьУсулдук бирикме
8.Интеллектуалдык марафондордун, олимпиа-   далардын, конкурстардын графигин тузүүӨз учурундаУсулдук бирикме
9.Шыктуу балдар менен иштөөчү МБ пландарынын аткарылышын көзөмөлдөөЖыл ичиУсулдук бирикме
10.Олимпиадага окуучуларды даярдоо боюнча иш алып барууну көзөмөлдөө I жарым  жылдыкУсулдук бирикме
11.Инновациялык жана эксперименталдык  иштердин жүргүзүлүшүнө көз салууЖыл ичиУсулдук бирикме
12.Инновациялык   иштерди алып барууЖыл ичиУсулдук бирикме
13.Предметтер боюнча шаардык олимпиадага  окуучулардын даярдыгын көзөмөлдөөI жарым жылдыкУсулдук бирикме

 

 

 1. Мугалимдердин ишмердүүлүгүн контролдоо-баалоо

 

Жүргүзүлүүчү иштердин мазмунуМөөнөтүЖооптууЖыйынтыкты көрсөтүүнүн формалары
1.МБ нин заседаниелеринде талкууланган мугалимдердин сабактарына катышууЖыл ичиУсулдук бирикме
2.Жыйынтыктоо аттестациясынан , же чейректерде төмөнкү билим  көрсөткөн окуучулары бар мугалимдер менен иш жүргүзүүЧейректин жыйынтыгы боюнчаУсулдук бирикме
3.Мугалимдер менен жекече аңгемелешүү өткөрүүЖыл ичиУсулдук бирикме

 

 

 

 1. Жаш адистер менен иш алып баруу

 

Жүргүзүлүүчү иштердин мазмунуМөөнөтүЖооптууЖыйынтыкты көрсөтүүнүн формалары
1.Жаш мугалимдер менен ангемелешүү, насаатчыларды бекитүү, иш планын түзүү.АвгустУсулдук бирикме
2.Жаш мугалимдер мектеби менен иш алып барууЖыл ичиЖаш мугалим. мектеб. жетек.
3.Жаш мугалимдерге усулдук жардам катары сабактарына катышууЖыл  ичиУсулдук бирикме
4.Жаш мугалимдер үчүн устаттардын бирдиктүү күнүн өткөрүүУсулдук бирикме
5.Насаатчылардын ишин көзөмөлдөөУсулдук бирикме
6.Предмет боюнча окуу программаларын окуп-үйрөнүүгө жардам көрсөтүүСентябрьУсулдук бирикме
7.Окуу-тарбия иштери боюнча окуучу -лардын гигиеналык талаптарына жооп бере тургандай нормативдүү документтер менен тааныштырууЖыл ичиУсулдук бирикме
8.Илимий-практикалык семинарларга, тегерек столдорго, конференцияларга мектеп аралык мугалимдердин  таж -рыйба алмашууларына катыштырууЖыл ичиУсулдук бирикме
9.Чыгармачылык менен иштеген мугалимдердин сабактарына катыш тырууЖыл ичиУсулдук бирикме

 

 

 

 

 

 

 1. Методикалык иштерди камсыздоо

 

Жүргүзүлүүчү иштердин мазмунуМөөнөтүаткаруучуларЖыйынтыкты көрсөтүүнүн формалары
1.                Окуу-методикалык камсыздоо:

-МБ дин жетекчилери жана мектепти окуу китептери, методикалык адабияттар менен камсыз кылуучу китепкана жетекчилери менен иш алып баруу

Окуу программалардын аткарылы -шына көз салуу

-Окуучулардын экзаменге даярдыгын көзөмөлдөө

-ачык сабактардын цикли, профессионал-педагог деңгээлине жеткирүү (сабактын темасы, сабактын формасы, мөөнөтү, жооптуулар)

Жыл ичиБирикме жет.Протокол

 

 

 

 

 

2.                Материалдык-техникалык камсыздоо:

АХЧ, кабинет жетекчилери, кабинет терди жаны технологиялар менен жабдуу боюнча жетекчилер, ата-энелер комитети менен иш алып  баруу

Кабинеттердин материалдык –техникалык толукталышы боюнча карта түзүү

Жыл ичи Усулдук бирикме мүчөлөрү,ата-энелер ком.Карта
3.                Информация- маалыматтык камсыздоо:

-Мектептеги информациялык технологияларды кеңири колдонуу жана ишке киргизүү

-Жаны информациялык технологияларды колдонуу боюнча мугалимдерге консультацияларды өткөрүү жана уюштуруу

-Интернет жана электрондук почта байланыштары аркылуу башка мектептер менен байланышты күчөтүү

-информацияны убагында алып турууга калыптандыруу

-адабияттар менен камсыз болгондугунун анализи

-илимий-популярдуу көргөзмө-обзор, көркөм адабий, методикалык жаңы адабияттар  жөнүндө баяндама берүү

Жыл ичи Китепкана

Усулдук бирикмелер

 

 

 

 

 

 

 1. Жаңы келген мугалимдер менен иш алып баруу

 

Жүргүзүлүүчү иштердин мазмунуМөөнөтүЖооптууЖыйынтыкты көрсөтүүнүн формалары
1.Жаңы келген мугалимдердин тизме син тактооАвгустБирикме жет. насаатчы
2.Документтерин тактоо, топтооАвгустБирикме жет. насаатчы
3.Сабактарына катышууЖыл ичиБирикме жет. насаатчы
4.Предмет боюнча окуучулардан административдик жана  тесттик                    билим кесилиштерин алууЖыл ичиБирикме жет. насаатчы
5.Жаныдан келген мугалимдерге анкета жүргүзүүЧейрек сайынБирикме жет.
6.Жаныдан келген мугалимдер менен жекече аңгемелешүү өткөрүүӨз учурундаБирикме жет.

 

 

 1. Усулдук бирикмелердин жетекчилери менен иш алып баруу

 

Жүргүзүлүүчү иштердин мазмунуМөөнөтүЖооптууЖыйынтыкты көрсөтүүнүн формалары
1.Мугалимдердин методикалык иштери алардын профессионалдык сапаты боюнча банкты калыптандырууЖыл ичи  Усулдук бирикмелер
2.МБдин жаңы окуу жылына карата иш пландарын уюштуруу, иштеп чыгуу, бекитүүАвгуст  Усулдук бирикмелер
3.Методикалык жумалыктарды өткөрүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу

УБги декаданын графигин түзүү

Сентябрь  Усулдук бирикмелер
4.УБ деги мугалимдердин квалификация лык категориясын жогорулатуунун тизмесин тактооЖыл ичи  Усулдук бирикмелер
5.УБ деги мугалимдердин квалификация лык категориясын жогорулатуу ишин уюштурууАвгуст  Усулдук бирикмелер
6.УБ деги  заседаниелерди  өткөрүүАй сайын  Усулдук бирикмелер

 

 

Методист:                А.Ш.Бектурганова

 

                                                                                              БЕКИТЕМИН

                                                                                             №77 орто мектебинин

директору ____ Дооталиева.А.А

                                                                                              ____________________

№ 77 жалпы орто билим берүү мектебинде 2018-2019-окуу жылына карата мектептеги усулдук иштердин сентябрь  айындагы планы

Аткарылуучу иштерМөөнөтүЖооптууКүтүлүүчү натыйжасы
1Мугалимдердин сандык-сапаттык курамын тактоо27.08-07.09Методист

Бектурганова А

БББ, ЛБББна тизмени тапшыруу
2Мамлекеттик стандарт- тагы окуу программа- ларына ылайык календар- лык пландарды бекитүү05.09.

2018

 

Мугалимдер

Календарлык пландын негизинде сабак өтүү
3Усулдук кеӊештин иш планын түзүүгө жана кеӊешмесин өткөрүүгө катышууСентябрьМетодист

Бектурганова А.

Усулдук бирикмелер

Протокол
4Жаш мугалимдерге насаатчыларды бекитүү04.09.

2018

АдминистрацияКесиптик жактан өркүндөтүү

 

 

ИУИ боюнча директордун орун басары          Бектурганова А.Ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              БЕКИТЕМИН

                                                                                             №77 орто мектебинин

директору ____ Дооталиева А.А

                                                                                              ____________________

№ 77 жалпы орто билим берүү мектебинде 2018-2019-окуу жылына карата мектептеги усулдук иштердин октябрь  айындагы планы

Аткарылуучу иштерМөөнөтүЖооптууКүтүлүүчү натыйжасы
1Методикалык темалары боюнча мугалимдердин иш жүргүзүүсү01.10-05.10УБнин жетекчилериМугалимдин иши бааланат
2Жаш мугалимдерге усулдук жардам катары сабактарына катышуу10.10-30.10Методист Бектурганова А

УБнин жет.

Анализдер берилет
3Насаатчылардын иш пландарын  көзөмөлдөө08.10-09.10Методист Бектурганова А

УБнин жет.

Жоопкерчилиги артат
4УБдеги мугалимдердин квалификацилык катего-риясын жогорулатуунун тизмесин тактоо.10.10-12.10Методист Бектурганова А

УБнин жет.

Сертификат
5УБдин декадасын уюштурууга  график түзүү15.10-17.10Методист Бектурганова А

УБнин жет.

Мугалимдердин иши бааланат
6Башталгыч класстарынын декадасы16.10-26.10Методист

Бектурганова А

УБнин жет.

Мугалимдердин иши бааланат

 

 

ИУИ боюнча директордун орун басары          Бектурганова А.Ш

 

 

 

 

                                                                                     БЕКИТЕМИН

                                                                                             №77 орто мектебинин

директору ____ Дооталиева А.А

                                                                                              ____________________

№ 77 жалпы орто билим берүү мектебинде 2018-2019-окуу жылына карата мектептеги усулдук иштердин ноябрь  айындагы планы

 

Аткарылуучу иштерМөөнөтүЖооптууКүтүлүүчү натыйжасы
1УБдин кеӊешмеси

1-чейректин жыйынт. б.ч.

05.11

 

УБнин жетекчилериПротокол
2Тажрыйбалуу, насаатчы мугалимдердин сабактары-на жаш мугалимдердин катышуусу15-25.11Методист Бектурганова А

УБнин жет.

Жаш мугалимдер

Тажрыйба алмашуу
3Башталгыч класстар УБнин декадасы21-30.11УБнин жетекчиси

Мугалимдер

Мугалимдин иши бааланат
4Мугалимдердин квалифи кациясын жогорулатуу үчүн окууга жөнөтүүГрафик боюнчаМетодист Исмаилова Ж

УБнин жет.

Сертификат
5Мектеп ичиндеги предмет тик олимпиаданы өткөрүү жана жыйынтыктоо

5-7-кл. 8-11-кл.

22.11ОТИ б.ч.дир.о.б.

Өжөрбаева С.М Методист Бектурганова А.Ш

УБнин жет.

Мугалимдер

Окуучунун жөндөмдүүлүгү артат

 

 

ИУИ боюнча директордун орун басары           Бектурганова А.Ш

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 БЕКИТЕМИН

                                                                                             №77 орто мектебинин

директору ____ Дооталиева А.А

                                                                                              ____________________

№ 77 жалпы орто билим берүү мектебинде 2018-2019-окуу жылына карата мектептеги усулдук иштердин   январь  айындагы планы

 

Аткарылуучу иштерМөөнөтүЖооптууКүтүлүүчү натыйжасы
  1УБдин чогулушун ѳткѳрүү08-09.01УБдин жетекчилериМугалимдин иши бааланат
2Дидактикалык материалдарды толуктоо08-12.01МугалимдерМугалимдин иши бааланат
3Мугалимдердин шаардык предметтик семинарларга катышуусун кѳзѳмѳлдѳѳ27-28.12Методист Бектурганова А. Ш

УБнин жет.

Мугалимдерге тажрыйба топтолот
4Сабактарга катышуу, тажрыйба алмашуу15-31.01МугалимдерМугалимдерге тажрыйба топтолот
5Класстердик мектептер боюнча семинар29.01МугалимдерМугалимдин иши бааланат

 

 

ИУИ боюнча директордун орун басары               Бектурганова А.Ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Текст
 • Фото / Видео / Документы
 • Таблицы
 • Списки
 • Ссылки
 • Разные цвета